Lör­dag med Lu­uk & Lind­ström

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

TV-LEK Fred­rik Lind­ström dy­ker upp bå­de lör­da­gar och sön­da­gar. Och man får se två oli­ka si­dor av ho­nom. Ko­mi­kern och un­der­hål­la­ren på lör­da­gar, histo­ri­kern och folk­bil­da­ren på sön­da­gar. Hans sam­man­lag­da helg­publik lan­dar på un­ge­fär 2,5 mil­jo­ner.

Den­na lör­dag åter­före­nas Fred­rik Lind­ström med sin ”På spå­ret”-kol­le­ga Kristi­an Lu­uk. I ”På spå­ret” för­sö­ker de få fram rätt svar, i tv-le­ken ” Tror du jag lju­ger” är det mesta lögn. Och det är ett tungt gäng stor­lju­ga­re den­na vec­ka. I Lind­ströms lag in­går Lu­uk och Tom­my Kör­berg. I Jo­han Glans lag finns ko­mi­kern Hen­rik Dorsin och tv-koc­ken Ti­na Nord­ström.

Den­na sön­dag pro­me­ne­rar folk­bil­da­ren Fred­rik Lind­ström vi­da­re i ” Tänk om”, där han tar upp hi­sto­ris­ka hän­del­ser och frå­gar vad som hänt om de in­te bli­vit av? Du-re­for­men var en för­änd­ring av till­tal i slu­tet av 60-ta­let. ”Du” an­vän­des ti­di­ga­re en­bart mel­lan vän­ner, som lagt bort tit­lar­na. Lind­ström be­rät­tar om ett Sve­ri­ge ut­an Du-re­form. Ha­de vi då fort­fa­ran­de sagt Frö­ken, Ni, Di­rek­tör An­ders­son och Kon­su­lin­nan till varand­ra? LÖR­DAG, SVT1, 21.00 SÖN­DAG, SVT1, 20.00

Fo­to: SVT

Kristi­an Lu­uk, Fred­rik Lind­ström och Tom­my Kör­berg (bil­den, öv­re) i lör­da­gens ”Tror du jag lju­ger”. På sön­dag vi­sas ”Tänk om” med po­pu­lär­histo­ri­kern Lind­ström (bil­den, ned­re).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.