Hjal­mar är en seg­li­vad gub­be

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DO­KU­MEN­TÄR Hjal­mar Berglund från Vi­by i När­ke är Sve­ri­ges mest seg­li­va­de re­vy­fi­gur. I 40 år har han re­gel­bun­det stuc­kit upp den röd­blon­da pe­ru­ken med en spre­tan­de tofs up­pe på hu­vu­det och kommenterat ak­tu­el­la fö­re­te­el­ser. Och han har sitt li­te spe­ci­el­la Vi­by-per­spek­tiv.

Pe­ter Flack, som va­rit myc­ket fram­gångs­rik re­vy­di­rek­tör i Öre­bro, har haft med Hjal­mar i 31 re­vy­er.

SVT:s do­ku­men­tär ”Pe­ter Flack – mitt liv med Hjal­mar” följ­de med när ko­mi­kern gjor­de sin sista dag på Nya Park­te­a­tern. Det blir ock­så en till­ba­kablick på Hjal­mars verk- sam­het och klipp med många kän­da ar­tis­ter som med­ver­kat i re­vy­er­na un­der åren.

Pe­ter Flack har läm­nat Nya Park­te­a­tern men läg­ger in­te av. Han vill job­ba i li­te mind­re for­mat, så Hjal­mar dy­ker i höst upp i Bre­vens bruk som lig­ger ut­an­för Öre­bro och har en te­a­ter med ba­ra 300 plat­ser.

Och näs­ta fre­dag den 10 ju­ni vi­sar SVT ”Hjal­mars dröm­re­vy”, Pe­ter Flacks sista sto­ra show på Nya Park­te­a­tern i Öre­bro, med Ti­na Leijon­berg, Ma­rie Kühler, Pe­ter Kjell­ström och dot­tern Aman­da Flack.

ONS­DAG, SVT1, 20.00

Fo­to: CORNELIA NORD­STRÖM

Re­vy­fi­gu­ren Hjal­mar Berglund har va­rit föl­je­sla­ga­re till Pe­ter Flack i 40 år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.