”Allt run­tom­kring oss är ke­mi”

TV (Sweden) - - INTERVJU - Var­för finns det in­te p-pil­ler för kil­lar? Hur myc­ket kaf­fe kan man dric­ka ut­an att dö? Är det så far­ligt med dro­ger egent­li­gen? Det är någ­ra av frå­gor­na Bri­ta Zac­ka­ri sö­ker svar på till­sam­mans med ke­mis­ten Ulf El­ler­vik i SVT:s nya pro­gram­se­rie “Grym ke­mi

VE­TEN­SKAP I sju av­snitt för­dju­par sig pro­gram­le­da­ren Bri­ta Zac­ka­ri i ke­min kring var­dag­li­ga te­man som trä­ning el­ler sex. Ons­da­gens te­ma är dro­ger, och till­sam­mans med ke­mis­ten Ulf El­ler­vik och gast­ro­no­men Ed­ward Blom un­der­söks bland an­nat al­ko­hol och can­na­bis. Var­för ska man tit­ta på “Grym ke­mi”? – Det hand­lar om någon­ting som finns runt oss he­la ti­den. I se­ri­en får man lä­ra sig att ke­mi gör att vi mår bra, det är en­dor­fi­ner i ke­mi. Ke­mi styr vå­ra psy­ken och vad vi gör. Och så är det det ro­li­gas­te och snyg­gas­te pro­gram­met jag har gjort.

Vad kän­de du när du blev till­frå­gad om att le­da det här pro­gram­met?

– Först kän­de jag ”eh, nej”. Så otro­ligt osex­igt. Men for­ma­tet är ut­veck­lat ef­ter Ulf El­ler­viks som­marprat. Han är ke­mis­ten som lär mig allt och är otro­ligt bra på att för­kla­ra så­da­na här sa­ker så att till och med jag fat­tar.

Förs­ta av­snit­tet handlade om njut­ning. Vad tyc­ker du är mest spän­nan­de i se­ri­en?

– Jag går igång på att man i ett ke­mi­pro­gram kan pra­ta om var­för det in­te finns p-pil­ler för kil­lar. Hur myc­ket kaf­fe krävs det för att man ska dö? Är dro­ger så far­ligt egent­li­gen? Vi un­der­sö­ker om det går att fus­ka sig till att nå­gon blir kär i en med hjälp av doft­min­nen, dof­ter till­ta­lar ju vår sex­drift. Allt run­tom­kring oss är ke­mi och vi lyf­ter på någ­ra av ste­nar­na.

Du var gra­vid i bör­jan av in­spel­ning­ar­na. Hur var det?

– Det var vid­rigt att fil­ma med det där il­lamå­en­det. Vi var bland an­nat i Bel­gi­en och Hol­land och jag har ett fint min­ne då jag fick springa in på to­an på en mo­tor­vägs­mack och krä­kas mitt i film­ning­en. I pro­gram­met tes­ta­de jag allt som var sa­fe. Vi skul­le tes­ta tår­gas och det mis­sa­de jag ty­värr. Jag har ald­rig ut­satt mig för någ­ra ris­ker rent ke­miskt. Hur har förs­ta ti­den som mam­ma va­rit? – Helt fan­tas­tisk. Man hör gans­ka myc­ket kla­gan­de och jag för­står att folk mås­te få ur sig det som känns job­bigt. De dra­ma­tis­ka gre­jer­na är he­ta­re sto­ry tel­ling men det är det där mju­ka som är helt fan­tas­tiskt. Hur him­la my­sigt det är att få hänga med den här gul­li­ga per­so­nen. Lyx­igt i Sve­ri­ge ock­så att man får gö­ra det så länge.

ONS­DAG, SVT1, 22.00

Bri­ta Zac­ka­ri och Ulf El­ler­vik un­der­sö­ker var­dags­ke­min.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.