Re­kord­stort grupp­spel i EM

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

FOT­BOLL Dags att in­vi­ga som­ma­rens sto­ra fot­bolls­hän­del­se, som re­dan är hi­sto­risk. EM i Frank­ri­ke star­tar med 24 lands­lag, vil­ket är det störs­ta an­ta­let ge­nom ti­der­na. De två bäs­ta i var­je grupp och de fy­ra bäs­ta grupp­tre­or­na går vi­da­re till åt­ton­dels­fi­nal. Mäs­ter­ska­pet på­går 10 ju­ni till 10 ju­li och blir för­bunds­kap­ten Erik Ham­réns sista. Även spe­lar­na Zla­tan Ibra­hi­mo­vic, Andreas Isaks­son och Kim Käll­ström har be­stämt sig för att de­ras sista in­sat­ser i lands­la­get blir just i Frank­ri­ke.

SVT och TV4 de­lar på sänd­ning­ar­na un­der he­la mäs­ter­ska­pet. TV4 vi­sar öpp­nings­mat­chen mel­lan värd­na­tio­nen Frank­ri­ke och Ru­mä­ni­en på fre­dag. Av­spark för al­la 36 mat­cher i grupp­sep­let är an­ting­en 15.00, 18.00 el­ler 21.00 och för­snac­ket i André Pops re­spek­ti­ve Anna Bro­lins stu­dio bör­jar i god tid fö­re det.

SVT vi­sar Sve­ri­ges förs­ta match, mot Ir­land på mån­dag.

FRE­DAG, TV4, 19.30

Fo­to: STELLA PICTURES

Nu är det upp till be­vis för Zla­tan och de and­ra i lands­la­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.