Brå­da da­gar för Til­de de Pau­la Eby

TV (Sweden) - - INTERVJU - TEXT: ANNA HEGESTRAND

Til­de de Pau­la Eby är dub­belt ak­tu­ell på TV4 i ju­ni som pro­gram­le­da­re för “He­la kän­dis-Sve­ri­ge ba­kar” och Po­lar­pri­set. Ef­teråt vän­tar en lång se­mes­ter i sol­sto­len på Mal­lor­ca till­sam­mans med fa­mil­jen. BAKTÄVLING. På tors­dag ska den stän­di­ga ju­ryn, Johan Sör­berg och Bir­git­ta Rasmus­son, ut­se årets kän­dis­ba­ga­re. Ri­chard Her­rey, Gla­dys del Pi­lar och Be­a­trice Ask gör upp om se­gern. Til­de, hur var det att job­ba med årets del­ta­ga­re? – Väl­digt ro­ligt. Al­la var in­te bäst på att ba­ka, men al­la var li­ka en­ga­ge­ra­de. Gla­dys Del Pi­lar bjöd på sång. Jag och Ric­kard Her­rey kör­de ”Dig­gi­loo, Dig­gi­ley”. Da­ni­el Pa­ris, som är en gans­ka ny stjär­na, är helt ljuv­lig. Det hand­lar om grup­pen och bland­ning­en är väl­digt ro­lig tyc­ker jag. Vin­na­ren får skän­ka 50 000 kro­nor till väl­gö­ran­de än­da­mål. Vart ha­de di­na peng­ar gått? – Det var en bra frå­ga men väl­digt svår. En del ha­de jag gett till UNHCR, en del till UNICEF, en del till Can­cer­fon­den. Jag ha­de ve­lat ha två till egent­li­gen så att al­la skul­le ha fått varsin jämn sum­ma. Du har ti­di­ga­re sagt att du är jät­te­då­lig på att ba­ka. Har du bli­vit in­spi­re­rad än? – Kanske in­te av kändisbagarna. El­ler jo. Jag kan myc­ket mer nu och har lärt mig väl­digt myc­ket av ba­gar­na och av Johan och Bir­git­ta. Jag har bli­vit in­spi­re­rad och lärt mig myc­ket rent tek­niskt. Jag har ko­pi­e­rat vis­sa bak­verk av bå­de kän­di­sar­na, hem­ma­ba­gar­na och ju­ni­o­rer­na. Bland an­nat en tåg­tår­ta, regn­båg­ska­kan och en tår­ta med så­dant där go­dis som pop­par i mun­nen. En så­dan ha­de prins Carl Philip och prin­ses­san Sofia när de gif­te sig. Vad är det som är så ro­ligt med att le­da bak­pro­gram? – Man lär sig myc­ket och what’s not to li­ke? Män­ni­skor gör nå­got de brin­ner för pas­sio­ne­rat. Dess­utom får vi äta upp all­ting ef­teråt och det är så gott. Vil­ket är ditt fa­vo­rit­bak­verk? – Det är fort­fa­ran­de den klas­sis­ka fö­del­se­dags­tår­tan. Nu har jag vå­gat ta ut sväng­ar­na li­te mer. Den är gjord av cho­klad­pud­ding, mo­sad ba­nan, ma­räng och li­te gräd­de. Be­ro­en­de på vem som ska få den får man väl­ja gar­ne­ring ef­ter det. Och man kan gö­ra den li­te färg­gla­da­re. För­ut gjor­de jag den ba­ra rund men nu se­nast fick fy­ra­å­ring­en den gjord som ett tåg. Väl­digt en­kelt och det tyc­ker jag är av­gö­ran­de. Jag har ing­et tå­la­mod. Vad har du för pla­ner i som­mar? – Jag job­bar så myc­ket un­der sä­song­er­na så jag åker iväg till mitt and­ra hem, Mal­lor­ca. Vi har lä­gen­het där. Jag lig­ger rak­lång på en sol­stol, vi­lar upp mig och lä­ser böc­ker.

TORS­DAG, TV4, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.