Max Mar­tin får Po­lar­pri­set

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

GA­LA Po­lar­pri­set in­stif­ta­des av Stik­kan An­ders­son och har de­lats ut år­li­gen se­dan 1992. Pris­sum­man är en mil­jon kro­nor per vin­na­re och över­läm­nas av kung Carl XVI Gustaf un­der en ce­re­mo­ni i Stock­holms kon­sert­hus. I år är pris­ta­gar­na den ita­li­ens­ka ope­ras­ång­ers­kan Ce­ci­lia Bar­to­li – och svens­ka låt­skri­va­ren Max Mar­tin.

Ju­ryns mo­ti­ve­ring ly­der bland an­nat:

”Un­der de se­nas­te 20 åren har ing­en kom­po­si­tör skri­vit me­lo­di­er som har va­rit li­ka lång­li­va­de och va­ri­e­ra­de som Max Mar­tin. Med sitt öra för me­lo­di­er har han för­fi­nat och ut­veck­lat värl­dens pop­mu­sik – och nå­gon­stans i värl­den just nu finns det ga­ran­te­rat nå­gon som sjung­er en hit från Max Mar­tin”.

Max Mar­tin, el­ler Mar­tin Sand­berg som han egent­li­gen he­ter, har skri­vit och pro­du­ce­rat hit­lå­tar till världs­ar­tis­ter som Ce­li­ne Dion, Back­stre­et boys, Brit­ney Spe­ars och Jus­tin Bie­ber.

På scen i Kon­sert­hu­set tol­kas hans mu­sik av Aman­da Berg­man och Se­i­na­bo Sey. Mez­zo­so­pra­nen Bar­to­li hyl­las av Ann Hal­len­berg och Le­na Wil­le­mark.

TV4 di­rekt­sän­der från ban­ket­ten på Grand Ho­tel mel­lan 20.00 och 22.00, där ar­tis­ter som Kim Ce­sa­ri­on, Sa­bi­na Ddum­ba och Jamie Cul­lum upp­trä­der.

”Ny­hets­mor­gon ”kol­le­gor­na Til­de de Pau­la Eby och Jesper Bör­jes­son le­der tit­tar­na ge­nom kväl­len.

Sänd­ning­en in­ne­hål­ler även höjd­punk­ter från ef­ter­mid­da­gens ce­re­mo­ni i Stock­holms Kon­sert­hus, som går att se live på TV4 Play från 16.15. TORS­DAG, TV4, 20.00

Årets pris­ta­ga­re Ce­ci­lia Bar­to­li och Max Mar­tin hyl­las i Stock­holms kon­sert­hus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.