Sä­songs­fi­nal med Olds­berg

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

UN­DER­HÅLL­NING Ing­var Olds­berg gör sig re­do för som­mar­up­pe­håll med ”Bin­go­lot­to”. Den folk­kä­re pro­gram­le­da­ren har un­der vå­ren brot­tats med in­fek­tions­sjuk­do­men bor­re­lia, men har fort­satt att spe­la in pro­gram­men som van­ligt.

Som van­ligt när det van­kas sä­songs­fi­nal ut­lo­vas ex­tra vins­ter och en stjärnspäc­kad gäst­lis­ta. Som en pass­ning till det på­gåen­de mäs­ter­ska­pet i fot­boll lot­tar Ing­var dess­utom ut en sig­ne­rad lands­lags­trö­ja.

Va­pen­dra­ga­ren Björn Hell­berg och an­tik­ex­per­ten Pe­der Lamm gäs­tar i stu­di­on och på scen står ”Let’s dan­ce”-vin­na­ren Eli­sa Lindström och 19-åri­ga Me­lo­di­festi­val-fy­ran Wik­to­ria. Hus­ban­det leds av Ro­bert Wells.

”Bin­go­lot­to” är till­ba­ka igen den 28 au­gusti – och i höst fi­rar pro­gram­met 25 år med ett spe­ci­al­pro­gram då fle­ra kän­da ”Bin­go­lot­to”-pro­fi­ler häl­sar på.

SÖN­DAG, TV4, 18.00

Foto: TV4

Ing­var Olds­berg lot­tar ut en lands­lags­trö­ja i sä­songs­fi­na­len. Eli­sa Lindström. Wik­to­ria. Pe­der Lamm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.