Som­mar med Lot­ta och San­na

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

ALLSÅNG Lot­ta Eng­berg är ve­te­ra­nen på Li­se­berg. San­na Ni­el­sen är de­bu­tan­ten på Skan­sen. Bå­da ska un­der åt­ta vec­kor le­da di­rekt­sänd som­marun­der­håll­ning in­för stor en­tu­si­as­tisk publik och mil­jo­ner tv-tit­ta­re.

Lot­ta Eng­berg har lett allsång på Li­se­berg i Gö­te­borg se­dan 2004 och TV4 har sänt se­dan 2009. Det är allt­så hen­nes åt­ton­de år i tv och hon är äls­kad av sin publik. Lot­ta är en myc­ket er­fa­ren ar­tist med lång kar­riär och vann ”Me­lo­di­festi­va­len” re­dan 1987.

San­na Ni­el­sen gör sitt förs­ta år som pro­gram­le­da­re för ”Allsång på Skan­sen” och det är ett ut­satt som­mar­jobb, där tit­tar­na har syn­punk­ter och ru­bri­ker­na kan bli sto­ra. Hon har va­rit ar­tist i 20 år, ha­de sin förs­ta låt på Svensk­top­pen som el­va­å­ring, och har fle­ra gång­er med­ver­kat i ”Allsång på Skan­sen”. Hon vann ”Me­lo­di­festi­va­len” 2014 och för­ra året var hon en av pro­gram­le­dar­na för ”Me­lo­di­festi­va­len”.

”Lot­ta på Li­se­berg” fort­sät­ter med Andre­as Lan­de­grens or­kes­ter.

”Allsång på Skan­sen” har ny or­kes­ter un­der led­ning av Ste­fan Brun­zell. MÅN­DAG, TV4, 20.30 TIS­DAG, SVT1, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.