Vem stal den dö­da krop­pen?

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DEC­KA­RE Det bör­jar med ett lik som för­svin­ner och en grav som grävs upp. Kri­mi­nal­kom­mis­sa­rie John Barnaby är tillbaka i sex nya ”Mor­den i Midso­mer”-fil­mer, som bru­kar bli in­te ba­ra som­ma­rens ut­an he­la årets mest sed­da.

Mil­jö­er­na är som van­ligt det brit­tis­ka grev­ska­pet Midso­mer med al­la si­na stä­der och by­ar, gods och pu­bar. Barnaby ( Neil Dud­geon) är små­barns­för­äl­der och har vis­sa pro­blem med hun­den Spi­ke. Kri­mi­nal­in­spek­tör Char­lie Nel­son ( Gwilym Lee) bor åter på bed & bre­ak­fast ef­tersom rätts­lä­ka­ren, som han bod­de in­ne­bo­en­de hos, har flyt­tat.

Där­med är det en ny rätts­lä­ka­re i Bar­na­bys team: dok­tor Kam Ka­rimor, spe­lad av Manjin­der Virk, som är av in­disk här­komst.

Brit­tis­ka tid­ning­ar har på­mint om ut­ta­lan­den från en av pro­du­cen­ter­na till Midso­mer, som för fy­ra år se­dan sa att det in­te var tro­vär­digt att an­vän­da roll­fi­gu­rer av an­nan et­nisk bak­grund. För det­ta fick han spar­ken.

Dok­tor Ka­rimor gör en­tré med föt­ter­na först, när hon i pre­miä­ren lig­ger un­der döds­bäd­den och le­tar spår ef­ter li­ket som för­svun­nit.

TIS­DAG, SVT1, 21.00

Foto: ITV

Sex nya ”Mor­den i Midso­mer” med kri­mi­nal­po­li­ser­na Char­lie Nel­son (Gwilym Lee, till väns­ter) och John Barnaby (Neil Dud­geon, till hö­ger). De har en ny rätts­lä­ka­re i sitt team: dok­tor Kam Ka­rimor, spe­lad av Manjin­der Virk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.