Här är al­la som­marpra­ta­re

TV (Sweden) - - SOMMAR I P1 -

RA­DIO. En fö­re det­ta stats­mi­nis­ter, en fot­bolls­spe­la­re och en schla­ger­di­va. I bland­ning­en av årets som­marpra­ta­re ryms dess­utom bå­de Beck-för­fat­ta­ren Maj Sjö­wall och nye Mil­len­ni­um-för­fat­ta­ren Da­vid La­gercrantz. Först ut, och en av de sto­ra över­rask­ning­ar­na, är dans­ke Lars Ul­rich, trum­mis i hård­rocks­ban­det Me­tal­li­ca. Tra­di­tions­en­ligt pre­sen­te­ras även han till to­ner­na av Sten Carl­bergs me­lo­di ”Som­mar, som­mar, som­mar”.

FRE­DAG, P1, 13.00

Ju­ni

24 Lars Ul­rich, trum­mis ­Me­tal­li­ca (podd­ver­sion) 25 Da­vid La­gercrantz, för­fat­ta­re 26 An­ni­ka Lantz, pro­gram­le­da­re, ko­mi­ker 27 Jo­han Ols­son, ski­då­ka­re 28 Gun­hild Stor­da­len, mil­jö­ak­ti­vist 29 Ma­ti­as Va­re­la, skå­de­spe­la­re 30 Da­ni­ca Kra­gic Jens­felt, ­ pro­fes­sor da­ta­lo­gi.

Ju­li

1 Ah­mad Khan Mah­mood­za­da, gym­na­si­e­lev, skå­de­spe­la­re 2 Ingvar Carls­son, fö­re det­ta stats­mi­nis­ter 3 Tom Mal­mquist, för­fat­ta­re 4 Glo­ria Ray Karl­mark, med­bor­gar­rätts­käm­pe 5 Bi­an­ca och Tif­fa­ny Kron­löf, ko­mi­ker 6 Ber­til Hult, fö­re­tags­le­da­re 7 Ove ”Doc Fo­rest” Skog, ­ ­ta­tu­e­ra­re 8 Ul­ri­ka Rogland, ex­pert ­nät-groo­ming, mål­sägar­bi­trä­de 9 Alex­an­der ”The Mau­ler” ­Gustafsson, MMA-figh­ter 10 Ma­lou von Si­vers, tv-pro­fil 11 An­ders Kom­pass, FN-tjäns­te­man 12 Emil Jen­sen, ar­tist, po­et 13 Maj Sjö­wall, för­fat­ta­re 14 Eli­sa­beth Tar­ras-Wahl­berg, hov­mar­skalk, kom­mu­ni­ka­tions­råd­gi­va­re 15 Sa­ki­ne Ma­don, opi­ni­ons­bil­da­re, stats­ve­ta­re 16 Mar­kus Kru­ne­gård, ar­tist 17 Ma­rit Paul­sen, po­li­ti­ker 18 Mikael Karls­son, kom­po­si­tör 19 Sven Hag­strö­mer, fi­nans­man 20 Emi­lia Lind, stu­dent, ­lyss­nar­nas som­mar­värd 21 Ed­ward Blom, gast­ro­nom 22 Sa­ra Mo­ham­mad, opi­ni­ons­bil­da­re 23 Ca­ro­la Hägg­kvist, ar­tist 24 Kim Käll­ström, fot­bolls­spe­la­re 25 Jo­han Holmsä­ter, häl­so­fi­lo­sof 26 Isa­bel­la Lund­gren, jazz­sång­ers­ka 27 Bert Karls­son, ent­re­pre­nör 28 Jo­han Renck, re­gis­sör 29 Sti­na Sto­or, för­fat­ta­re 30 Lennart By­lock, in­du­stri­man, fö­re­tags­le­da­re 31 Kik­ki Da­ni­els­son, ar­tist.

Au­gusti

1 Iman Al­de­be, kläd­de­sig­ner 2 JustWan­tToBeCool; Jo­el Adolp­h­son, Victor Be­er, Emil Be­er, ko­mi­ker 3 Parul Shar­ma, män­ni­sko­rätts­ju­rist 4 Siw Carls­son, ko­mi­ker, skå­de­spe­la­re 5 Ca­ro­li­na Klüft, fri­id­rotts­pro­fil, pro­gram­le­da­re 6 Mag­nus Ugg­la, ar­tist 7 An­na Tern­heim, ar­tist 8 Alex­an­der Bard, för­fat­ta­re, fi­lo­sof 9 Ma­ri­an­ne Lind­berg De Ge­er, konst­när 10 Jan­ne Andersson, till­trä­dan­de för­bunds­kap­ten herr­lands­la­get fot­boll 11 Ida Sjöstedt, kläd­de­sig­ner 12 Maja Ha­ger­man, för­fat­ta­re 13 José Gon­zá­lez, ar­tist 14 Kerstin Ek­man, för­fat­ta­re 15 Ange­li­ca Ström, spe­ci­al­lä­ra­re, Ka­ta­ri­na Tai­kons dot­ter 16 Han­nah Akuf­fo, pro­fes­sor pa­ra­si­to­lo­gi 17 Ma­her Zain, ar­tist 18 Per Andersson, ko­mi­ker, ­skå­de­spe­la­re 19 Ka­rin Bojs, ve­ten­skaps­jour­na­list, för­fat­ta­re 20 Klas Ös­ter­gren, för­fat­ta­re 21 Sil­va­na Imam, ar­tist.

Lars Ul­rich. An­ni­ka Lantz. Da­ni­ca Kra­gic Jens­felt. Ingvar Carls­son. Ca­ro­la Hägg­kvist. Ma­lou von Si­vers. Klas Ös­ter­gren. Sil­va­na Imam.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.