UFO-MORD I MIDSO­MER

TV (Sweden) - - SIDAN 1 -

DECKARE Ovan­för Coo­per Hill har märk­li­ga ljus­fe­no­men synts och det­ta har loc­kat till sig Ufo-en­tu­si­as­ter. Lo­kal­be­folk­ning­en har hängt på och Ali­en tour kör busstu­rer i trak­ten. En skogs­vår­da­re på upp­drag för­svin­ner och hen­nes bil står kvar på vägen med mo­torn i gång. Hon hit­tas se­na­re mör­dad, kvävd till döds i en plast­säck. Ufo-en­tu­si­as­ter­na är över­ty­ga­de om att ut­omjording­ar sla­git till, men kom­mis­sa­rie Bar­na­by tror in­te på den te­o­rin. Han hit­tar and­ra spår, bland an­nat till en gam­mal mi­li­tär­bas i när­he­ten, där den mör­da­de kvin­nans pap­pa för be­fä­let.

TIS­DAG, SVT 1, 21.00

Neil Dud­geon som Bar­na­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.