”Det är li­te lar­ger than li­fe”

Ma­lin Ols­son gil­lar job­bet på ”Som­mar­lov”

TV (Sweden) - - INTERVJU - TEXT: AN­NA HEGESTRAND

Jag gör det jag vill gö­ra och jag gör det jag mår bra av och tyc­ker är kul

Ef­ter för­ra årets up­pe­håll är spral­li­ga Ma­lin Ols­son till­ba­ka i pro­gram ledartri­on för Barn­ka­na­lens “Som­mar­lov”. Hon tyc­ker att det är lyx­igt att få gläd­ja al­la barn och går igång på att vad som helst kan hän­da un­der en li­ve­sänd­ning. – Det vi gör är sjukt vik­tigt för många barn. Det är en väl­digt stor och en väl­digt fin sak att få va­ra en del av, sä­ger hon. BARN. Var­je var­dag­mor­gon he­la som­ma­ren gör Ma­lin Ols­son di­rekt­sänd barn-tv till­sam­mans med kol­le­gor­na Alex Her­mans­son och Ange­li­ca Prick.

Vad är det bäs­ta med att gö­ra ”Som­mar­lov”?

– Det är ett ma­giskt pro­gram att få job­ba med som är väl­digt olikt al­la and­ra pro­gram jag job­bar med. Dels är det li­ve­sänt. Det kan va­ra strå­lan­de sol men det kan ock­så va­ra ös­regn när man kom­mer till job­bet, vil­ket är väl­digt spän­nan­de. Ock­så att kom­ma till den här bus­sen och se 2 000 barn sit­ta och vän­ta på oss och ha mig, Alex och Ange­li­ca som fö­re­bil­der på nå­got sätt. Det är li­te lar­ger than li­fe och sjukt lyx­igt att få va­ra en del av. Att bli äls­kad av så många män­ni­skor. Vad kän­ner du att du bi­drar med? – Det vi gör är sjukt vik­tigt för många barn. Vi ploc­kar fram sa­ker i dem som stär­ker dem ge­nom oli­ka te­man vi har i oli­ka pro­gram. Det är en väl­digt stor och en väl­digt fin sak att få va­ra en del av.

Hur kom­mer det sig att du hal­ka­de in på att gö­ra barn-tv?

– Det var ingen­ting jag val­de själv från bör­jan. Jag blev upp­ringd när jag job­ba­de som vj och pre­sen­te­ra­de mu­sik­vi­de­os på tv-ka­na­len The Vo­ice. När SVT ring­de kän­des det så him­la stort för de har så myc­ket pon­dus och gör myc­ket bra sa­ker. Jag viss­te in­te vad jag gav mig in på men jag gjor­de en prov­film­ning och rå­ka­de få job­bet. Så hop­pa­de jag på tå­get och åk­te med. Man får ju in­te ro­li­ga­re än vad man gör sig och jag tog det på störs­ta all­var och lär­de mig väl­digt myc­ket.

Hur länge kom­mer du att fort­sät­ta?

– Jag skul­le sä­ga att jag är ex­tremt opre­ten­tiös. Folk kan stäl­la sig frå­gan­de till att man har job­bat med barn-tv länge och gjort “Som­mar­lov” väl­digt många gång­er. And­ra kan ha frå­ge­tec­ken kring det men för mig är det ba­ra helt solklart. Jag gör det jag vill gö­ra och jag gör det jag mår bra av och tyc­ker är kul. Li­vet är för kort för att slö­sas bort på att gö­ra mas­sa “vik­ti­ga” sa­ker som ska se bra ut ut­åt. Jag le­ver för mig själv och tän­ker gö­ra det jag tyc­ker är kul.

MÅN­DAG–FRE­DAG, BARNKANALEN, 9.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.