ALLS˚NG MED LI­SA

TV (Sweden) - - SIDAN 1 -

ALLSÅNG Li­sa Nils­son, en av kväl­lens två sto­ra stjär­nor i ”Allsång på Skan­sen”, är på väg mot ”Bad­rock”. Hon har en stor publik, en lång kar­riär och många hit­lå­tar. I hös­tas gjor­de hon suc­cé i tv-un­der­håll­ning­en ”Så myc­ket bätt­re” och i de­cem­ber kom sam­lingsal­bu­met ”Ing­en gör det bätt­re”. He­la vå­ren har Li­sa Nils­son va­rit ute på tur­né i Nor­den och följts av ly­san­de re­cen­sio­ner. Snart an­slu­ter hon till Björn Skifs och gäng­et i åter­upp­stånd­na ”Bad­rock”, som spe­lar en ju­li­vec­ka i Borg­holm på Öland.

Den and­ra sto­ra stjär­nan på Skan­sen, ope­ras­ång­ers­kan Ma­le­na Ern­man, är på väg mot Dal­hal­la ut­an­för Rättvik. Där sjung­er hon 9 och 10 ju­li för åt­ton­de året i rad. Med sig har hon Svens­ka stråken­semb­len och gästar­tis­ten Sa­rah Dawn Fi­ner.

I höst ska Ma­le­na Ern­man in­te sjunga alls, ut­an för­sö­ka sig på att dan­sa på Stock­ holms stads­tea­ter, där hon de­bu­te­rar i pjä­sen ”Ma­ra­ton­dan­sen”.

Från årets ”Dig­gi­loo”tur­né kom­mer Oscar Zia, 19, tvåa i årets Me­lo­di­festi­va­len med lå­ten ”Hu­man” och dess­utom et­ta på som­ma­rens färs­ka lis­ta över sex­i­gas­te kil­lar­na.

TIS­DAG, SVT 1, 20.00

Foto: EX­PRES­SEN

Li­sa Nils­son, en av kväl­lens sto­ra stjär­nor i ”Allsång på Skan­sen”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.