Has­se sjung­er med Lotta

TV (Sweden) - - SIDAN 1 -

ALLSÅNG Lotta Eng­berg är upp­ta­gen he­la som­ma­ren med att le­da ”Lotta på Li­se­berg”, allsång­s­un­der­håll­ning in­för 15-20 000 i publi­ken och upp­åt en mil­jon tit­ta­re. Men hon tar sig än­då tid att tur­ne­ra ute i lan­det. Och Lot­tas nya tur­ne­kom­pis den­na som­mar, det är Has­se ”Kvin­na­bös­ke” An­ders­son.

Vem står på Li­se­bergs sto­ra scen i den­na vec­kas allsång om in­te just Has­se An­ders­son, som för­stås sjung­er sin hit ”Guld och grö­na sko­gar”. På al­la and­ra sce- ner bru­kar lå­ten or­sa­ka spon­tan allsång, så den pas­sar på Li­se­berg.

Till ”Lotta på Li­se­berg” kom­mer ock­så två unga ar­tis­ter, som de­bu­te­ra­de i årets Me­lo­di­festi­va­len. Ro­bin Bengts­son, 26, sjöng ”Con­stel­la­tion pri­ze” i förs­ta del­täv­ling­en i Gö­te­borg och gick till fi­nal. Där slu­tan­de han på en fem­te­plats. Wik­to­ria, 19, täv­la­de i and­ra del­täv­ling­en i Mal­mö med lå­ten ”Sa­ve me” och avan­ce­rad vi­de­o­tek­nik som ska­pa­de bil­der på hen­nes klän­ning. Wik­to­ria gick ock­så di­rekt till fi­nal, där hon till sist lan­da­de på en fjär­de­plats.

Mi­kael Wi­e­he, Eb­ba Fors­berg och Plu­ra Jons­son är san­ner­li­gen inga de­bu­tan­ter ut­an har va­rit med myc­ket länge. De har ti­di­ga­re tur­né­rat till­sam­mans med ”Ame­ri­can song­book – på svens­ka” och det blir fler spel­ning­ar i som­mar. De fram­för kän­da ame­ri­kans­ka lå­tar av Bob Dy­lan, Tom Waits, Le­o­nard Co­hen, Tom Pet­ty och and­ra, men me­lo­di­er­na har fått tex­ter på svens­ka.

MÅN­DAG, TV 4, 20.00

Foto: EX­PRES­SEN

Ro­bin Bengts­son. Wik­to­ria. Has­se An­ders­son har va­rit gäst hos ”Lotta på Li­se­berg” ti­di­ga­re. Nu är det dags igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.