Nors­ka popstjär­nor på Skan­sen

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

ALLSÅNG För de yngs­ta ar­tis­ter­na i vec­kans ”Allsång på Skan­sen” får San­na Ni­el­sen ploc­ka fram kra­vallsta­ke­ten. Från Nor­ge kom­mer Mar­cus & Mar­ti­nus, två 14-åri­ga tvil­ling­brö­der, som bli­vit sto­ra popstjär­nor i Nor­ge. Och de är ock­så myc­ket po­pu­lä­ra hos unga svens­ka flic­kor. Härom­vec­kan ska­pa­de Mar­cus & Mar­ti­nus ka­os på he­la Djur­går­den i Stock­holm, när de upp­träd­de in­för 15000 på Grö­na Lund i Stock­holm. Räk­na med många tju­tan­de tje­jer på Skan­sen.

Res­ten av ar­tis­ter­na på Sol­li­dens scen är ett starkt gäng. La­leh är till­ba­ka efter en pe­ri­od i Los Ang­e­les, där hon äg­nat sig åt att skri­va lå­tar. Hon har va­rit med två gång­er ti­di­ga­re i ”Allsång på Skan­sen” och se­nas­te gång­en, 2014, fick hon tim­men efter för sig själv un­der ti­teln ”Allsångs­sce­nen är din”.

Ope­ras­ång­ers­kan Rom­bo ver­kar va­ra kung­a­fa­mil­jens fa­vo­ritso­pran för hon har sjung­it på två barn­dop, bå­de för prin­ses­san ­Estel­le och prins ­Oscar, och för de­ras mor­far, när kung­en Elin fi­ra­de 40 år på tro­nen.

Niklas Ströms­tedt har he­la vå­ren med stor fram­gång kört sin egen krogshow i Stock­holm och fort­sät­ter i höst på Ron­do i Gö­te­borg.

Och Da­ni­el Nor­berg har fått sitt ge­nom­brott på youtu­be med fest­li­ga pa­ro­di­er på Me­lo­di­festi­va­lens ar­tis­ter. Nu ska han för­sö­ka gö­ra om des­sa i di­rekt­sänd­ning.

TIS­DAG, SVT1, 20.00

Fo­to: MAG­NUS LIL­JE­GREN/STELLA PICTURES

Niklas Ströms­tedt. La­leh. Elin Rom­bo. Mar­cus & Mar­ti­nus, två nors­ka tvil­ling­brö­der, kom­mer att loc­ka tju­tan­de tje­jer till ”Allsång på Skan­sen”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.