Gry på Grö­nan för ti­on­de året

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

UN­DER­HÅLL­NING Gry Fors­sell är till­ba­ka på Grö­na Lund i Stock­holm för di­rekt­sän­da lör­dagsnö­jet ”Som­mar­krys­set”, en av TV4:s lång­kö­ra­re. Det star­ta­de fak­tiskt i SVT 2005, men re­dan året efter tog TV4 över och har nu kört i el­va år. För Gry Fors­sell är det ti­on­de året ef­tersom hon var barn­le­dig som­ma­ren 2009, då TV4 ha­de en rad kän­da gäst­pro­gram­le­da­re.

”Som­mar­krys­set” 2016 in­ne­hål­ler en väl­be­kant bland­ning un­der sju lör­da­gar. Lek­ful­la täv­ling­ar, ko­mis­ka klipp ur TV4-ar­ki­vet och la­gom lät­ta led­trå­dar till de tre krys­sen, där tit­tar­na kan ringa in lö­senor­det och vin­na upp till 75 000 kro­nor.

Ett nytt in­slag är ”Se­mest­rar­nas mäs­ta­re” där pop­du­on Sa­mir & Vik­tor du­el­le­rar mot blogg- och Instagram­pro­fi­ler­na Bi­an­ca Ingros­so och El­len Berg­ström. Det blir sten­hår­da mat­cher i ty­pis­ka som­mar­syss­lor som att pac­ka se­mester­bi­len, sät­ta upp tält och gril­la korv.

Och så ar­tis­ter, svens­ka och in­ter­na­tio­nel­la, som spe­lar på Sto­ra sce­nen var­je vec­ka. I pre­miä­ren bland and­ra sång­ers­kor­na Mol­ly Sandén och Linda Pi­ra, som gör en du­ett. Dess­utom en verk­lig ve­te­ran i svenskt nö­jes­liv: Owe Thör­nqvist.

LÖR­DAG, TV4, 21.00

Fo­to: PÄR BÄCKSTRAND/TV4

Gry Forsell gör sin ti­on­de som­mar i ”Som­markys­set”, direkt från Grö­na Lund i Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.