Cy­klist mör­dad

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DEC­KA­RE Må­let för cy­kel­täv­ling­en är lil­la byn Bur­wood Mant­le. När cy­klis­ter­na när­mar sig byn ryc­ker Greg Ed­don ifrån sin lag­kam­rat Mit­ch McCor­dell och vin­ner lop­pet. Han trot­sar där­med för and­ra gång­en lag­led­ning­ens or­der att stöt­ta sin lag­kam­rat. När Greg var­var ner efter lop­pet kom­mer nå­gon smy­gan­de med en skift­nyc­kel... För kom­mis­sa­rie Bar­na­by och in­spek­tör Nel­son blir det­ta in­te ba­ra ett bru­talt mord, utan ock­så en in­blick i cy­kelspor­tens bak­si­dor med mu­tor och hot. ”Bre­a­king the chain” är tred­je nya ”Mor­den i Midso­mer”-fil­men.

TIS­DAG, SVT1, 21.00

Char­lie Nel­sen (Gwilym Lee).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.