Lot­ta läng­tar efter sin publik

TV (Sweden) - - INTERVJU - TEXT: AN­NA HE­GESTRAND

Li­se­berg och Lot­ta Eng­berg loc­kar folk­kä­ra ar­tis­ter som Las­se Berg­ha­gen, Ca­ro­la och Sa­mir & Vik­tor. Men mest av allt läng­tar Lot­ta efter att få mö­ta publi­ken. – Det hän­der nå­got med män­ni­skor på som­ma­ren. Folk får ljus i ögo­nen, sä­ger hon. ALLSÅNG Som­ma­rens förs­ta allsång på Li­se­berg fick extra fart när Ca­ro­la tog med sig fläk­ten ut i publi­ken un­der ”Fång­ad av en storm­vind”. Och mer fart lär det bli på mån­dag, när Me­lo­di­festi­val­du­on Sa­mir & Vik­tor gäs­tar Lot­ta Eng­berg. – Sa­mir och Vik­tor får ju till en så­dan stäm­ning att man smäl­ler av, sä­ger hon. Vad ser du mest fram emot på Li­se­berg i som­mar?

– Det är ett fan­tas­tiskt ar­tistupp­båd. Vi har för­sökt att få hit Ca­ro­la i al­la år så det är jät­te­kul att hon kun­de va­ra med i förs­ta pro­gram­met. Jag hör­de Nad­ja Eve­li­nas låt “Fi­nast utan fil­ter” och blev kär i den. Jag har ald­rig träf­fat hen­ne, så det ska bli jät­te­ro­ligt. Det finns så många man läng­tar efter men om jag ska va­ra är­lig läng­tar jag egent­li­gen mest efter publi­ken. Hur gör ni för att upp­da­te­ra pro­gram­met?

– Vi bru­kar för­sö­ka gö­ra var­je kväll spe­ci­ell ge­nom att hit­ta på nå­got som så många som möj­ligt kan gö­ra till­sam­mans. Allt­så in­te ba­ra allsång­er­na utan en fi­nal el­ler upp­start. Men det hän­der så pass myc­ket med nya ar­tis­ter så upp­läg­get är sam­ma som ti­di­ga­re år. Vil­ken at­trak­tion på Li­se­berg re­kom­men­de­rar du?

– Nej usch, jag gil­lar in­te att åka. Jag har ald­rig tyckt om det ens när jag var barn, jag är så höjd­rädd. Jag är fem­kam­pa­re istäl­let. Det har jag re­dan kla­rat av i år. Det gick in­te bra alls men det är vik­ti­ga­re att man är ett kul gäng. Vad är det bäs­ta med som­ma­ren?

– Jag måste sä­ga naturen. Från bör­jan när det bör­jar slå ut och al­la de fan­tas­tis­ka grö­na fär­ger­na. Jag flyt­ta­de i sep­tem­ber för­ra året så nu bor jag högst upp bland träd­kro­nor­na och det är så fan­tas­tis­ka fär­ger. Sen gil­lar jag att man kan gå tunt klädd, det är skönt att vin­ter­skor­na är bor­ta. Det hän­der nå­got med män­ni­skor på som­ma­ren. Folk får ljus i ögo­nen. Vil­ket är ditt bäs­ta som­mar­min­ne?

– Då bac­kar jag till­ba­ka till Pa­ja­la, när man satt en som­mar­kväll med flyt­väst i ekan och me­ta­de med pap­pa.

MÅN­DAG, TV4, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.