Mo­ra­eus le­der fö­del­se­dags­fi­ran­det

I som­mar tur­ne­rar Kal­le Mo­ra­eus med Ben­ny An­ders­sons or­kes­ter. Men den 14 ju­li ska han för förs­ta gång­en le­da kron­prin­ses­sans fö­del­se­dags­fi­ran­de på Öland. – Jag spe­la­de ju på hen­nes bröl­lop i kyr­kan och det var en obe­grip­ligt stor käns­la, sä­ger han.

TV (Sweden) - - VICTORIADAGEN - TEXT: ANNA HEGESTRAND

UNDERHÅLLNING. Spel­man­nen och pro­gram­le­da­ren Kal­le Mo­ra­eus tar i år över fi­ran­det av Victo­ri­a­da­gen ef­ter Mark Le­vengood. Hur ser din som­mar ut? – Jag har spe­lat in ”Mo­ra­eus med mera”, haft li­te le­digt, va­rit med och arr an­ge­rat Sport­bils­fes­ti­va­len i Or­sa och bör­jat re­pe­te­ra med Ben­ny An­ders­sons or­kes­ter som har tur­népre­miär 21 ju­li.

Och så ska du hål­la i fi­ran­det av Victoria-da­gen.

– Ja, det är en enorm är a. Det ska blir väl­digt kul även om det känns tungt att ax­la mäs­ter­pro­gram­le­da­rens roll. Jag blev så fruk­tans­värt för­vå­nad när de frå­ga­de om jag vil­le le­da pro­gram­met. Jag har häl­sat ett par gång­er på Victoria och på kung­a­pa­ret. Jag spe­la­de ju på hen­nes bröl­lop i kyr­kan och det var en obe­grip­ligt stor käns­la. Vac­kert och ro­man­tiskt.

Är det förs­ta gång­en du är på plats på Öland den här sto­ra da­gen?

– Jag har med­ver­kat i pro­gram­met en gång för­ut så jag vet vad som vän­tar. An­nars är jag in­te på Öland så of­ta men jag har spe­lat där någ­ra gång­er i ru­i­nen. Jag har ock­så en kom­pis som har en flyg­ma­skin där och vi har va­rit up­pe i luf­ten och snur­rat. Vi gjor­de fak­tiskt en li­te show med loo­par och gre­jer där man var tyngd­lös. Och det är in­te det lät­tas­te att få mig tyngd­lös, ha­ha.

Vad tyc­ker du är det bäs­ta med som­ma­ren?

– Att man kan ha dör­rar­na öpp­na och sit­ta ute på kväl­lar­na. Li­vet lö­ses upp på nå­got sätt och de här reg­ler­na som vi har för­svin­ner, att man ska gå in och stänga dör­ren kloc­kan sex, äta mid­dag och tit­ta på tv. Det är väl­digt so­ci­alt hos mig på som­ma­ren. Det är all­tid folk här hem­ma, när jag kom­mer hem sit­ter de på min al­tan och har trev­ligt. Någ­ra vän­ner har nyck­lar till hu­set så de åker hit och gril­lar. De tyc­ker att jag bor så fint. TORS­DAG, SVT1, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.