Eu­ro­vi­sion-vin­na­ren på Skansen

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

ALLSÅNG Det finns två ar­tis­ter som bru­kar va­ra giv­na i ”Allsång på Skansen”. Den ena är årets vin­na­re av Me­lo­di­festi­va­len och den and­ra är årets Eu­ro­vi­sion-vin­na­re.

Frans Jepps­son Wall var med re­dan i allsångs­pre­miä­ren och sjöng sin ”If I we­re sor­ry” och nu kom­mer Jamala från Ukrai­na, som vann Eu­ro­vi­sion-fi­na­len i Stock­holm i maj.

Det var en upp­märk­sam­mad se­ger på fle­ra sätt. Jamala var in­te di­rekt se­ger­tip­pad men gjor­de ett starkt fram­trä­dan­de med sin me­lo­di ”1944”. Hon var tvåa i ju­ryns om­röst­ning och även tvåa när tit­tar­na rös­ta­de. Det gav hen­ne se­gern.

Lå­ten an­sågs av en del va­ra po­li­tisk, vil­ket in­te är tillå­tet en­ligt reg­ler­na. Men Eu­ro­vi­sion-led­ning­ens åsikt var att den hand­la­de om en hi­sto­risk hän­del­se, näm­li­gen när Sov­jet 1944 lät de­por­te­ra folk­grup­pen krimtar­ta­rer.

Jamala, som va­rit med och skri­vit lå­ten, sa att tex­ten var in­spi­re­rad av hen­nes far­mors upp­le­vel­ser 1944 och in­te ha­de nå­got po­li­tiskt bud­skap.

Nu kom­mer Jamala till Sol­li­dens scen för att sjunga ”1944”. Öv­ri­ga ar­tis­ter i ”Allsångs på Skansen” är Ve­ro­ni­ca Mag­gio och Smith & Tell.

TISDAG, SVT1, 20.00

Foto: SVEN LIND­WALL

Jamala från Ukrai­na vann Eu­ro­vi­sion i Stock­holm i maj. Nu sjung­er hon ”1944” i ”Allsång på Skansen”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.