”Som­ma­ren är en ar­betstopp”

TV (Sweden) - - INTERVJU - TEXT ANNA HE­GESTRAND

Ernst Kirsch­s­te­i­ger är för ni­on­de året ak­tu­ell med sitt om­tyck­ta “Som­mar med Ernst”. Att job­ba på som­ma­ren har han ingen­ting emot.

– Jag är på lan­det, det är mygg­bett, vi ploc­kar ra­bar­ber, det är en väl­digt skön si­tu­a­tion, sä­ger han.

IN­RED­NING. De fles­ta har se­mes­ter så här års, men TV4-pro­fi­len Ernst Kir­ch­s­te­i­ger spe­lar som van­ligt in tv – den­na gång i Värm­land.

Vad är det som gör att du tac­kar ja till att job­ba på som­ma­ren år ef­ter år?

– Nu har jag hål­lit på med tv i 17 år och på som­ma­ren är det all­tid väl­digt myc­ket jobb för mig. Men man vän­jer sig vid att på som­ma­ren ser det ut på det här sät­tet och jag skul­le sak­na det jät­te­myc­ket om det plöts­ligt in­te fanns där. Det finns folk som sä­ger “stac­kars Ernst som job­bar var­je som­mar”. Men de glöm­mer fak­tiskt bort att jag är mitt ute i som­ma­ren. Jag är på lan­det, det är mygg­bett, vi ploc­kar ra­bar­ber, det är en väl­digt skön si­tu­a­tion. Så som­ma­ren är en ar­betstopp för mig och det är fak­tiskt inga pro­blem.

I som­mar job­bar du med en ned­brun�nen herr­gård. Vil­ken är den störs­ta ut­ma­ning­en med det pro­jek­tet?

– Det blir en otro­lig ut­ma­ning för mig, för där herr­går­den låg är det ba­ra en tom plats. Det ser ut un­ge­fär som du står och tit­tar på Mo­na Li­sas le­en­de i Pa­ris och hon har inga fram­tän­der. Någon­ting är jät­te­kons­tigt, det fat­tas en stor bit och det är min ut­ma­ning i som­mar. Jag rus­tar en av flyg­lar­na och så mås­te jag få till det här le­en­det igen. Plat­sen är un­der­bar, det är ba­ra det att det fat­tas en herr­gård. Det är ing­en li­ten ba­ga­tell. Jag har nå­gon kons­tig för­må­ga att gå igång på al­la cy­lind­rar­na på de här gam­la hu­sen. Hur lång tid har du på dig? – Vi har un­ge­fär nio vec­kor så vi kom­mer ju in­te att byg­ga upp en ny herr­gård men vi kom­mer att gö­ra någon­ting väl­digt bra på den plat­sen. En gran­di­os träd­gård som fyl­ler ut. Var häm­tar du in­spi­ra­tion? – Jag bor på lan­det och hu­set som jag le­ver i har bli­vit mitt livs nav. Ha­de vi in­te köpt hu­set så tror jag in­te ens att jag skul­le job­ba med det jag gör i dag. Det har tving­at mig att tän­ka på oli­ka sätt och i och med att jag har den här kre­a­ti­va ådran med att ge­stal­ta, hål­la på med träd­gård och la­ga mat så blev det på nå­got sätt det här hu­set som fick ta hand om al­la mi­na lyc­kan­den och al­la mi­na miss­lyc­kan­den. Det har va­rit min ex­pe­ri­ment­verk­stad.

TORS­DAG, TV4, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.