ALL­TID MODERNT

TV (Sweden) - - SPORTKANALER RADIO -

JOBMANS ar­bets­klä­der rik­tar sig till al­la pro­fes­sio­nel­la yr­kes­män och kvin­nor. Så har det va­rit se­dan 1975 och slit­styr­kan har all­tid va­rit vårt adels­mär­ke och kom­mer all­tid att va­ra det. I kom­bi­na­tion med nya funk­tio­ner och mo­dern de­sign gör det ock­så dig slit­stark på job­bet. Oav­sett hur tren­der­na går är vi helt över­ty­ga­de om att hög kva­li­tet all­tid kom­mer att va­ra modernt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.