Mia Par­ne­vik har egen show

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

PRATSHOW Mia Par­ne­vik, 49, är en av se­nas­te årets tv-kän­di­sar i Sve­ri­ge. Och hon blev det ut­an att näs­tan för­stå det själv. Nu är hon gäst i pratsho­wen ”Som­mar­kväll med Ric­kard Ols­son” för att be­rät­ta om sin snab­ba kar­riär.

Det bör­ja­de 2015 med ”Par­ne­viks”, en vän­lig re­a­li­ty­se­rie, där svens­ka kän­di­sar fick re­sa till Flo­ri­da och bo hem­ma hos fa­mil­jen Par­ne­vik någ­ra da­gar me­dan ka­me­ror­na var på. Förs­ta sä­song­en blev en tit­tar­suc­cé för TV3, som vil­le ha fort­sätt­ning, men ef­ter and­ra sä­song­en sa Mia Par­ne­vik och fa­mil­jen stopp.

Mia Par­ne­viks ut­strål­ning, hen­nes en­ga­ge­mang i gäs­ter­na, skrat­ten och tå­rar­na, en­ga­ge­ra­de tit­tar­na. Där­för vil­le TV3 in­te släp­pa hen­ne och till sist er­bjöds hon se­ri­en ”Den sto­ra da­gen”, som hon tyck­te pas­sa­de hen­ne. Hon ska över­ras­ka van­li­ga män­ni­skor och för­gyl­la ögon­blic­ket för dem. In­spel­ning­ar­na har på­gått i som­mar och hon kan sä­kert be­rät­ta ro­li­ga histo­ri­er.

Ric­kard Ols­sons sof­fa be­söks ock­så av skå­de­spe­la­ren Li­nus Wahl­gren, mil­jö­par­ti­ets nya språk­rör Isa­bel­la Lö­vin, youtu­bern och ko­mi­kern Wil­li­am Spetz, skå­de­spe­la­ren Sand­ra Red­laff och psy­ki­a­tern och de­bat­tö­ren Da­vid Eber­hard. Veckans ar­tis­ter är Per­nil­la An­ders­son och Al­bin Lee Mel­dau.

LÖR­DAG, SVT1, 20.00

Foto: CORNELIA NORD­STRÖM

Mia Par­ne­vik blev känd i tv-se­ri­en ”Par­ne­viks” och spe­lar nu in nya se­ri­en ”Den sto­ra da­gen”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.