San­na äls­kar allsång­ens ge­men­skap

TV (Sweden) - - INTERVJU - TEXT: AN­NA HEGESTRAND

”Allsång på Skan­sen” är som­ma­rens störs­ta flagg­skepp och i år är det folk­kä­ra San­na Ni­el­sen som står vid rod­ret. San­na ser egent­li­gen in­te sig själv som pro­gram­le­da­re men fin­ner ­ut­ma­ning­ar i det mesta. Fram­för allt ser hon sin nya upp­gift som värl­dens bäs­ta som­mar­jobb.

ALLSÅNG. Tis­dags­kväl­lar­na på Skan­sen drar mil­jon­publik var­je vec­ka och nya pro­gram­le­da­ren San­na Ni­el­sen hyl­las av tit­tar­na. Vil­ken är den störs­ta ut­ma­ning­en med Allsång­en? – Jag tror att det är en kom­bi­na­tion av allt. Jag ser mig egent­li­gen in­te som en pro­gram­le­da­re men det är ju det jag ska va­ra. Jag ser det här som ett fan­tas­tiskt som­mar­jobb och att få möj­lig­he­ten att ut­veck­las och lä­ra mig sa­ker. Jag ser ut­ma­ning­ar i allt, i in­ter­vju­er med ar­tis­ter­na och att få den här av­slapp­na­de li­te spon­ta­na käns­lan som jag så gär­na vill ha på mi­na kon­ser­ter. Det är en ut­ma­ning i sig såklart ef­tersom vi har en tv-ka­me­ra ock­så och vi mås­te nå tit­tar­na. Men jag kän­ner mig gans­ka lugn och trygg. Vad till­för du pro­gram­met? – Ha­ha, det är en väl­digt bra frå­ga. Al­la har va­rit väl­digt gla­da och spon­ta­na och jag tror det är ny­fi­ken­he­ten som blir bra. Jag är väl­digt ny­fi­ken. Vad gör vi? Vad hän­der? Jag vill gär­na ringa al­la ar­tis­ter och pra­ta med dem. Vil­ket är ditt bäs­ta Allsång­s­min­ne? – Ett av dem är såklart när jag var el­va år gam­mal och kom ut hit och det var 15 000 per­so­ner i publi­ken och Las­se Berg­ha­gen var pro­gram­le­da­re. Sen mås­te jag nog ock­så sä­ga 2014 när jag sjöng “Un­do” ef­ter Eu­ro­vi­sion. Vi gjor­de den au­kus­tiskt och det var så myc­ket män­ni­skor som sjöng med från förs­ta stund. Det är häf­tigt och det är den ge­men­ska­pen man tar med sig.

TIS­DAG, SVT1, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.