Jill sjung­er för pap­pa

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

KON­SERT Jill John­son sjung­er ame­ri­kans­ka jaz­zi­ga stan­dard­lå­tar till sväng­igt stor­band. Så bru­kar det in­te lå­ta om Sve­ri­ges country-drott­ning men allt be­ror på pap­pa Tom­my.

Pap­pa Tom­my har va­rit dri­van­de i Äng­el­holms jazz­för­e­ning Glad­jazz och gil­lar den ame­ri­kans­ka mu­sik som bru­kar kal­las ”Ame­ri­an song­book”. Och pap­pa har all­tid tyckt att dot­tern bor­de gö­ra en så­dan plat­ta som om­väx­ling.

I sin krogshow sjöng hon för ett par år se­dan någ­ra Frank Si­nat­ra- dof­tan­de lå­tar för pap­pa och se­dan kom den, ”Songs for dad­dy”, ski­van med ma- te­ri­al ur den ame­ri­kans­ka sång­bo­ken.

Nu är det sväng­ig stor­bands­kon­sert, där An­ders Berglund har grep­pat di­ri­gent­pin­nen och le­der 18 man i Sand­vi­ken big band. På re­per­to­a­ren finns rik­ti­ga klassiker som ”Fly me to the moon” och ”Hal­lelu­ja I just lo­ve him so”. För att in­te helt över­ge si­na fans gör Jill John­son ock­så sin störs­ta hit ”Crazy for you” – i ett sväng­igt stor­band­sar­range­mang.

Och för pap­pa blir det en spe­ci­al­skri­ven myc­ket per­son­lig låt som Jill John­son skri­vit med si­na kol­le­ger i Nashvil­le: ”No ot­her dad­dy but you”.

FRE­DAG, SVT1, 20.00

Fo­to: SVT

”Jill John­son live med stor­band” är en kon­sert med Sand­vi­ken big band, in­spe­lad i Sand­vi­kens kul­tur­cen­tum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.