Kri­mi­nel­la i bo­la­gens led­ning

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

KRI­MI­NAL­SE­RIE En död kropp spo­las i land. Ver­kar va­ra en tra­gisk olyc­ka. Men där finns en kopp­ling till den när­lig­gan­de vind­kraft­par­ken och där­med till det fram­gångs­ri­ka dans­ka ener­gi­fö­re­ta­get Ener­green.

I top­pen av fö­re­ta­get sit­ter den mäk­ti­ge och ka­ris­ma­tis­ke verk­stäl­lan­de di­rek­tö­ren Alex­an­der ”San­der” Sø­der­gren och i hans när­het finns ju­ris­ten Clau­dia Mo­re­no, som sik­tar upp­åt i kar­riä­ren. Det är här kri­mi­nal­po­li­sen Mads Jus­te­sen ( Tho­mas Bo Lar­sen) tras­kar in ef­tersom spå­ren le­der hit och han har en del frå­gor att stäl­la. Lar­sen upp­täc­ker att spå­ren le­der läng­re än så, in i sty­rel­se­rum på stor­fö­re­tag, led­ning­en för ban­ker, ja, än­da in på bör­sen i Kö­pen­hamn.

”Be­drag” het­te se­ri­en när den vi­sa­des i dansk tv. På svens­ka ­be­ty­der det ”Lu­rad”. Men ef­tersom den­na se­rie re­dan har bör­jat vi­sas ute i tv-värl­den så har den fått en in­ter­na­tio­nell ti­tel: ”Fol­low the mo­ney”, en klas­sisk re­plik i kri­mi­nel­la sam­man­hang.

Och det hand­lar om avan­ce­ra­de be­drä­ge­ri­er, eko­no­misk brotts­lig­het och den kor­rum­pe­ra­de mak­ten, som när den blir ho­tad gär­na tar till våld. Den dans­ka stor­se­ri­en i tio av­snitt vi­sas på sön­dags­kväl­lar hal­va hös­ten.

SÖN­DAG, SVT1, 21.00

Fo­to: CHRISTI­AN GEISNÆS

Mads Jus­te­sen (Tho­mas Bo Lar­sen). Alex­an­der ”San­der” Sø­der­gren (Niko­laj Lie Kaas), the mo­ney”. är mäk­tig vd för ener­gi­fö­re­ta­get Ener­green, i dans­ka kri­mi­nal­se­ri­en ”Fol­low

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.