Klüft trygg i ru­tan

TV (Sweden) - - VECKANS DIREKTSÄNDA SPORT I TV - TEXT AN­NA HE­GESTRAND

Ef­ter att ha de­bu­te­rat som pro­gram­le­da­re i Sotji kän­ner Ca­ro­li­na Klüft sig än­nu tryg­ga­re fram­för ­ka­me­ran och hon har sto­ra för­vänt­ning­ar på sig in­för sänd­ning­ar­na i Rio.

Vad har du för för­vänt­ning­ar in­för OS-sänd­ning­ar­na?

– Det är ju jät­te­många oli­ka ty­per av för­vänt­ning­ar. Per­son­li­ga för­vänt­ning­ar på mig själv, att för­be­re­da mig väl, kom­ma dit och kän­na att jag har lä­get un­der kon­troll, att jag kan så myc­ket som möj­ligt och att jag le­ve­re­rar bra per­son­li­gen. Sen har jag för­vänt­ning­ar på he­la tea­met, al­la ex­per­ter och de som job­bar bakom ka­me­ran. Att al­la vi som är in­blan­da­de hit­tar varand­ra, får en bra team­käns­la och kan bac­ka upp varand­ra. Själv­klart har man ock­så för­vänt­ning­ar på de svens­ka at­le­ter­na och att de kom­mer pre­ste­ra. Vil­ken är den störs­ta ut­ma­ning­en för dig?

– Jag kän­ner mig tryg­ga­re nu än in­för Sotji. Men det är all­tid en nerv och pir­rigt. Li­ve­sänd­ning är spe­ci­ellt. Men jag kän­ner mig jät­tetrygg med män­ni­skor­na jag har run­tom­kring mig, tea­met jag kom­mer att job­ba med. Det känns un­der kon­troll. Hur känns det att föl­ja täv­ling­ar­na ut­i­från istäl­let för att täv­la?

– Jag tän­ker in­te så myc­ket på min roll och hur den var för­ut el­ler att jag blir no­stal­gisk. Jag ser ba­ra fram emot det sjukt myc­ket. Jag är där för att gö­ra ett bra jobb och är rätt kon­cen­tre­rad på min upp­gift. Jag an­vän­der mer min kar­riär som id­rot­ta­re i mitt sätt att pro­gram­le­da. Att kun­na gå till­ba­ka och kän­na vad de kän­ner och an­vän­da mig av er­fa­ren­he­ten att jag vet hur det är.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.