Min­nen och lå­tar med Siw

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

UN­DER­HÅLL­NING En tim­me med Siw Malm­kvist, en av Sve­ri­ges po­pu­lä­ras­te ar­tis­ter. Hon har in­te ba­ra le­gat på Svensk­top­pen och tur­né­rat i folk­par­ker­na, hon har även spe­lat mu­si­kal i Fin­land och fil­mat i Dan­mark. Och i de­cen­ni­er har hon va­rit myc­ket stor i Tyskland, där hon fort­fa­ran­de be­trak­tas som en stjär­na.

Få ar­tis­ter har va­rit så mångsidi­ga som Siw Malm­kvist och sjung­it så oli­ka sor­ters mu­sik, från vi­sor till jazz, från tysk marsch­schla­ger till ame­ri­kansk mu­si­kal. Hon har själv ing­en koll på hur myc­ket hon sjung­it in och gi­vit ut.

Sing­lar i oli­ka län­der – jo, de när­mar sig 100. Och al­bu­men är cir­ka 50. Hon har med­ver­kat i över 20 fil­mer, spe­lat re­vy, barn­te­a­ter och all­var­li­ga mu­si­kal­rol­ler.

2014 gjor­de hon en halv­stor roll i mu­si­ka­len ”Flash­dan­ce” i Stock­holm och i hös­tas åk­te hon på tur­né med Sven Woll­ter och pjä­sen ”Af­to­nens äm­ne kär­lek”.

Jodå, hon har täv­lat i Me­lo­di­festi­va­len fle­ra gång­er och hon har sjung­it i Eu­ro­vi­sion ock­så, bå­de för Sve­ri­ge och Tyskland.

I ”Siw Malm­kvist li­ve från Sun­nanå” för­sö­ker hon sam­man­fat­ta sin kar­riär och det är in­te en­kelt. Den bör­ja­de 1956, allt­så för 60 år se­dan, och på­går fort­fa­ran­de.

Hon be­rät­tar, har gott om anek­do­ter, och till­sam­mans med sitt band fram­för hon en rad gam­la hit­lå­tar. Dess­utom har kol­le­gor, vän­ner och Siws sys­ter en del att be­rät­ta om stjär­nan.

I Sun­nanå är kon­ser­ter­na akus­tis­ka, de är in­spe­la­de li­ve och publi­ken sit­ter näs­tan runt om ar­tis­ten, så det blir en in­tim stäm­ning. För­ra året gjor­des det en Sun­nanå-show med Has­se ”Kvin­na­bös­ke” An­ders­son och den blev myc­ket upp­skat­tad. FRE­DAG, SVT1, 20.00

Fo­to: SUN­NANÅ PRO­DUK­TION/SVT

Siw Malm­kvist be­rät­tar min­nen och sjung­er si­na gam­la hits i Sun­nanå.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.