Fi­nal på Li­se­berg och Skan­sen

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

ALLSÅNG Det är in­te så långt kvar av som­ma­ren och på bå­de Li­se­berg och Skan­sen är man fram­me vid den åt­ton­de och sista allsång­s­kväl­len.

San­na Ni­el­sen har till ”Allsång på Skan­sen” bju­dit in ve­te­ranar­tis­ten Lill Lind­fors och sång­a­ren och låt­skri­va­ren John Lund­vik. Dess­utom Sve­ri­ges yngs­ta in­ter­na­tio­nel­la ar­tist just nu, Za­ra Lars­son, 18, nya brit­tis­ka sång­s­tjär­nan Fran­ces och Tens­ta go­spel cho­ir, kö­ren som fost­rat en hel del ar­tis­ter.

Lot­ta Eng­berg kan i ”Lot­ta på Li­se­berg” pre­sen­te­ra Chris­ter Lin­darw med Af­ter Dark, som i höst har pre­miär på sin sista show. Desssutom sång­ers­kan Mol­ly Pet­ters­son Ham­mar, som se­nast sjöng på kron­prin­ses­san Victo­ri­as fö­del­se­dag och du­on Smith & Thell, som var med på Skan­sen härom­vec­kan. Lind­fors på Skan­sen och Lin­darw på Li­se­berg och på bå­da stäl­le­na sjung­er man en sig­na­tur­me­lo­di som skri­vits av Las­se Berg­ha­gen. I Stock­holm är det klas­sis­ka ”Stock­holm i mitt hjär­ta” och i Gö­te­borg är det ” Vi sät­ter färg på Li­se­berg”, som ba­ra är nå­got år gam­mal. Men Berg­ha­gen själv de­lar in­te på sig. Han sjung­er den­na som­mar ba­ra hos ”Lot­ta på Li­se­berg”. MÅN­DAG, TV4, 20.00 TISDAG, SVT1, 20.00

Fo­to: STELLA PICTURES & AN­NA-KARIN NILS­SON

Chris­ter Lin­darw på Li­se­berg och Lill Lind­fors på Skan­sen av­slu­tar allsångs­sä­song­en.

Las­se Berg­ha­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.