Lu­uk tar över Frå­ga Lund

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

UN­DER­HÅLL­NING Kristi­an Lu­uk tar över en av svensk tv:s verk­li­ga klas­si­ker. ”Frå­ga Lund” sän­des förs­ta gång­en 1962, då svensk tv fort­fa­ran­de var en en­da svart­vit ka­nal. Den ur­sprung­li­ge pro­gram­le­da­ren var Lun­da-pro­fi­len Jan-Öj­vind Swahn, som av­led i vå­ras 90 år gam­mal, och den förs­ta pa­ne­len av kun­ni­ga aka­de­mi­ker blev tv-kän­di­sar. ”Frå­ga Lund” har se­dan dess åter­kom­mit många gång­er i oli­ka ver­sio­ner.

Kristi­an Lu­uk, som är mest känd som pro­gram­le­da­re för tv-le­ken ”På spå­ret”, har nu sam­lat en pa­nel med fem aka­de­mi­ker, som är ex­per­ter in­om oli­ka om­rå­den, bi­o­lo­gi, fy­sik, histo­ria, psy­ko­lo­gi, me­di­cin.

I dag när al­la kan goog­la fram svar, så krävs det li­te mer ut­ma­nan­de frå­gor som Kristi­an Lu­uk läg­ger fram för pa­ne­len. Som till ex­em­pel: Hur långt bort lig­ger ho­ri­son­ten?

Sva­ren ska in­te ba­ra va­ra be­grip­li­ga för tit­tar­na, det ska helst ock­så va­ra un­der­hål­lan­de för­kla­ring­ar.

”De lär­de i Lund”, som det klas­sis­ka smek­nam­net på pa­ne­len en gång var, be­står 2016 av:

Hen­rik Wi­de­gren, me­di­ci­ne dok­tor.

Jes­si­ca Ab­bot, evo­lu­tions­bi­o­log.

Gun­nar Wet­ter­berg, histo­ri­ker, he­ders­dok­tor.

Gabri­el­la Sten­berg Wie­ser, rymd­fy­si­ker.

Ar­mi­ta Gol­kar, dok­tor i psy­ko­lo­gi.

ONS­DAG, SVT1, 21.00

Fo­to: JAN­NE DA­NI­ELS­SON /SVT

Kristi­an Lu­uk le­der en mo­dern ver­sion av den sven ska tv-klas­si­kern ”Frå­ga Lund”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.