Ca­ri­na Berg pra­o­ar hos kän­di­sar­na

TV (Sweden) - - INTERVJU - TEXT: EMMELI LUND­BERG

Vad gör en fot­bollsträ­na­re, en skå­dis och en jet­set-stjär­na om da­gar­na? Ca­ri­na Berg tes­tar nya jobb – och sätts på hår­da prov av si­na kän­da hand­le­da­re.

UN­DER­HÅLL­NING. För­ra hös­ten pra­o­a­de Ca­ri­na Berg hos Leif Man­ner­ström, Em­ma Green, Andre­as Carls­son, Fred­rik Eklund och Ma­rie Gö­ran­zon. Nu har hon hit­tat nya kän­di­sar vars driv­kraft hon är ny­fi­ken på. Be­skriv den nya sä­song­en.

– För­hopp­nings­vis fort­sät­ter den i sam­ma an­da som den för­ra. Det blir skratt och dråp­lig­he­ter, men även en him­la mas­sa öp­pen­hjär­ti­ga be­rät­tel­ser. Det är mo­di­ga hand­le­da­re jag har. Per­nil­la Wi­berg be­rät­tar om pe­ri­o­den då hon trod­de att he­la Sve­ri­ge såg hen­ne som en skurk, To­ny Ir­ving om hur det var att va­ra hem­lös trots att han var me­ga­hyl­lad do­ma­re i ”Let’s dan­ce” och Sven-Gö­ran ”Sven­nis” Eriks­son om hur han upp­täck­te att nå­gon lu­rat av ho­nom al­la hans peng­ar. Men mest skrat­tar vi. El­ler ja, jag skäms en hel del ef­tersom jag ut­sätts för så många pin­sam­he­ter och prov, men dä­re­mel­lan är det skoj. Vems jobb blev du mest över­ras­kad över?

– Hmmm… Sven­nis tror jag. Det är så långt från min värld. Vil­ket tit­tar­na ty­värr kom­mer mär­ka ef­ter en mi­nut då jag fäl­ler min förs­ta av 100 idi­ot-kom­men­ta­rer om fot­boll. Fot­bollscoach på den ni­vån är verk­li­gen ett spe­ci­ellt jobb. Mil­jar­der i lön, men he­la ti­den typ två för­lus­ter från att få spar­ken. I sä­songs­star­ten är din hand­le­da­re Mi­kael Pers­brandt. Hur var det att pra­oa hos ho­nom?

– Otro­ligt ro­ligt! Han tog sitt jobb som hand­le­da­re på all­var och såg till att jag fick gö­ra un­ge­fär 1 000 sa­ker. Allt ifrån att åka på bil-ra­ce, lä­sa mus­ti­ga Sha­kespe­a­re- tex­ter till att kö­ra taxi. Sen babb­la­de vi he­la ti­den ock­så så klart. Han be­rät­tar så öp­pet och fint om hur li­vet ser ut nu jäm­för med dom sjukt stö­ki­ga åren han har bakom sig. Mot slu­tet skul­le han spe­la macho fram­för mig och San­na och ploc­ka­de fram sin enor­ma pil­bå­ge. Hur det går med den sa­ken får man se. Ha­ha! I för­ra sä­song­en tving­a­des du bland an­nat stå på scen, säl­ja din egen press­bild och täv­la i höjd­hopp. Vil­ket slut­prov är du stol­tast över i ef­ter­hand?

– Höjd­hopp, tror jag. Men den här gång­en har vi någ­ra slut­prov som gjort mig mer ge­ne­rad och ner­vös än jag nå­gon­sin va­rit. Och en gång var det nä­ra att jag in­te blev god­känd. Jag vill in­te av­slö­ja för myc­ket, men den där To­ny Ir­ving har verk­li­gen, vid si­dan om en snäll, öd­mjuk och god si­da, en re­jält sa­dis­tisk åd­ra. Un­der det slut­pro­vet vil­le jag sjun­ka ge­nom jor­den.

TIS­DAG, KA­NAL 5, 21.00

Sven-Gö­ran Eriks­son, fot­bollsträ­na­re Victo­ria Silv­stedt, jet­set-stjär­na Mi­kael Pers­brandt, skå­de­spe­la­re Per­nil­la Wi­berg, skid­pro­fil To­ny Ir­ving, dans­ex­pert Char­lot­te Per­rel­li, ar­tist

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.