Hös­tens tolv ge­ni­er – från väns­ter:

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

Hans Brettsch­nei­der, 50, Skel­l­ef­teå. Kom­mu­nal­po­li­ti­ker, dri­ver le­gomu­se­um. Ma­ria Gunt­her, 48, Uppsa­la. Par­ti­kel­fy­si­ker, ve­ten­skaps­jour­na­list på Da­gens Nyheter. Kar­tan Par­to­vi, 35, Stock­holm. Ci­vi­le­ko­nom, ci­vilin­gen­jör, lä­ra­re efter tio år i fi­nans­bran­schen. Anna Falk, 43, Sund­by­berg. Stam­cells forsk­ning vid K I, eget fors­kar­lag, ori­en­te­ra­re. Ziy­e­ne Mel­ki, 28, Mal­mö. Ju­rist, upp­hand­la­re för Mal­mö stad. Eli­da Thu­nell, 18, Järvsö. Stu­de­rar na­tur­ve­ten­skap på gym­na­si­et, al­pin id­rotts­ut­bild­ning. Jo­sef Wi­de­ström, 46, On­sa­la. Ar­ki­tekt, lä­ra­re på Chal­mers, ult­ra ma­ra­ton­lö­pa­re. Jin­ci Brettsch­nei­der, 22, Oslo. Stu­de­rar tek­nisk fy­sik. Lars Arell, 49, Stock­holm. Kans­liråd på re­ge­rings­kans­li­et. Jesper Hög­ström, 46, Stock­holm. Pro­gram­e­ra­re, mjuk va­ru­ut­veck­lings chef, seg­la­re. Ka­os Mi­cha­lews­ka, 28, Stock­holm. Egen fö­re­ta­ga­re, har bland an­nat stu­de­rat sex­o­lo­gi, ast­ro­no­mi, pe­da­go­giskt le­dar­skap. John Lit­born, 22, Lin­kö­ping. Lä­ser till ci­vilin­gen­jör i da­ta­tek­nik.

Foto: KNUT KOIVISTO/SVT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.