Vem var fa­dern?

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

SLÄKTFORSKNING Mar­ti­na Haag, 52, är skå­de­spe­la­re och för­fat­ta­re. Hon har gjort ett 20-tal film- och tv-rol­ler och skri­vit fle­ra böc­ker. Två av hen­nes ro­ma­ner, ”Un­der­bar och äls­kad av al­la” och ”Gla­da häls­ning­ar från Mis­sång­er­träsk”, har bli­vit film, där hon själv spe­lat hu­vud­rol­len.

Mar­ti­na Haag har fy­ra barn med tv-pro­fi­len Erik Haag och de­ras skils­mäs­sa blev för någ­ra år se­dan myc­ket upp­märk­sam­mad. Dess­utom var den upp­hov till en bok, ”Det är nå­got som in­te stäm­mer”.

Men i ” Vem tror du att du är?” hand­lar det in­te om Mar­ti­na ut­an om hen­nes för­fä­der. Hen­nes far kom som flyk­ting från Est­land så där hit­tar släkt­fors­kar­na spän­nan­de sa­ker. Bå­de ri­ke­do­mar och mot­stånds­män och en per­son, som kanske var spi­on. Och se­dan ska man för­sö­ka re­da ut ett gam­malt fa­der­skaps­mål.

MÅNDAG, SVT1, 20.00

Mar­ti­na Haag ser till­ba­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.