Fy­ra nya präs­ter sö­ker kär­le­ken

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

REALITYSERIE I vå­ras pre­sen­te­ra­de pro­gram­le­da­ren Mark Le­vengood fy­ra per­so­ner, som al­la ar­be­tar i kyr­kans tjänst. Två präs­ter, en pas­tor och en di­a­kon. Al­la har trött­nat på att le­va en­sam­ma. Ef­ter pre­sen­ta­tio­nen upp­ma­na­des in­tres­se­ra­de tit­ta­re att an­mä­la sig och nu ska de fy­ra ut i kär­lekska­ru­sel­len. Un­der ett par om­ska­kan­de vec­kor kom­mer de att träf­fa en rad oli­ka sing­lar, som de ska ta ställ­ning till. Blir det ba­ra ro­ligt, el­ler blir det ock­så svår­han­ter­li­ga ut­ma­ning­ar? Och hur upp­fat­tar de­ras för­sam­ling­ar de­ras med­ver­kan i dej­tingse­ri­en ” Tro, hopp och kär­lek”.

I förs­ta av­snit­tet mö­ter de för förs­ta gång­en de in­tres­se­ra­de sing­lar, som de valt ut och det kan bli li­te ner­vöst. Pas­tors­ ad­junk­ten Jes­si­ca Men­zin­sky sat­sar på speed­dejt, allt­så kor­ta mö­ten med många. Präs­ten Kristi­na Let­hin bju­der in si­na män till en guds­tjänst. Pas­tor Filip Wen­nerlund ar­ran­ge­rar ro­man­tisk mid­dag. Di­a­ko­nen Da­ni­el Norqvist tar med sin gud­mor som stöd när han går på grupp­dejt.

TIS­DAG, SVT1, 20.00

Foto: SVT

Mark Le­vengood är till­ba­ka med en ny om­gång av ”Tro, hopp och kär­lek”, där fy­ra kyrk­li­ga sing­lar sö­ker kär­le­ken.

JES­SI­CA MEN­ZIN­SKY, 46, pas­torsad­junkt, Lands­kro­na, verk­sam i Lands­kro­na för­sam­ling. Har fy­ra barn mel­lan 10 och 20 år. Har ti­di­ga­re job­bat som te­a­ter­re­gis­sör och skå­de­spe­la­re, är även ut­bil­dad sex­a­bi­li­tycoach.

FILIP WEN­NERLUND, 32, fri­kyr­ko­pas­tor, Mal­mö, verk­sam i Mal­mö Hu­s­kyr­ka. Pa­ral­lellt med kyr­kan job­bar han som väk­ta­re. Har ald­rig haft ett för­hål­lan­de och be­stäm­de sig ti­digt att vän­ta med sex tills han är gift.

KRISTI­NA LET­HIN, 43, präst, Värm­dö, två mil ut­an­för Stock­holm, verk­sam i Värm­dö för­sam­ling. En­sam­stå­en­de mam­ma med treå­rig dot­ter. Kristi­na gil­lar att um­gås med sin dot­ter, pyss­la hem­ma och att gå på lop­pis.

DA­NI­EL NORQVIST, 32, di­a­kon, Uppsa­la, verk­sam i Alun­da för­sam­ling. Adop­te­rad från Sri Lan­ka, upp­vux­en i Umeå, har ar­be­tat som kock i Stock­holm. Job­bar myc­ket ide­ellt och um­gås med krog­vän­ner i Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.