Sven-Ber­til hyl­lar pap­pa Evert

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

TAU­BE-KVÄLL ”Hom­mage till mi­na vän­ner och min far” kal­la­de Sven-Ber­til Tau­be kon­ser­ten som spe­la­des in i mars på Cir­kus i Stock­holm. Bakom sig har han Norr­kö­pings sym­fo­nior­kes­ter di­ri­ge­rad av Pe­ter Nor­dahl.

Sven-Ber­til Tau­bes vän­ner, det är Ol­le Adolp­h­son, Lars Fors­sell och Carl Fre­rik Reu­terswärd, som han be­rät­tar ro­li­ga histo­ri­er om och sjung­er vi­sor av. Och så hyl­lar han för­stås sin far, po­e­ten Evert Tau­be, ge­nom att fram­fö­ra kän­da och mind­re kän­da vi­sor.

Två­an ska­par en hel Tau­be­kväll ge­nom att in­le­da lör­da­gen med två ef­ter­läng­ta­de re­pri­ser. Först ”Re­san till Tau­be” från 2006, en två­de­lad do­ku­men­tär om Evert och hans dikt­ning. Förs­ta de­len på Pam­pas, and­ra vid Me­del­ha­vet. Se­dan ”Astri – håll fast so­len”, en do­ku­men­tär från för­ra året om konst­nä­ren Astri Berg­man Tau­be, som var skulp­tris sam­ti­digt som hon höll re­da på fa­mil­jen.

LÖR­DAG, SVT2, 16.00 LÖR­DAG, SVT2, 19.00 LÖR­DAG, SVT2, 21.05

Foto: SVT

Sven-Ber­til Tau­be sjung­er Evert Tau­bes me­lo­di­er till Norr­kö­pings sym­fo­nior­kes­ter. Evert Tau­be. Astri Berg­man Tau­be.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.