Pri­de-tår­ta på Kakslot­tet

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

BAKNING Sam­ma star­ka trio har hand om fem­te om­gång­en av ”He­la Sve­ri­ge ba­kar” när täv­ling­en flyt­tar från Sju­an till TV4. Den snäll­stränga ju­ryn be­står av små­ka­kor­nas drott­ning Bir­git­ta Rasmus­son och stjärn­ba­ga­ren Jo­han Sör­berg. Täv­ling­en leds av Tilde de Pau­la Eby, som för någ­ra vec­kor se­dan rös­ta­des fram av tit­tar­na till tv-pri­set Kri­stal­len som bäs­ta pro­gram­le- da­re.

På Kakslot­tet i Tax­inge har tolv nya del­ta­ga­re sam­lats och al­la be­rät­tar de sin per­son­li­ga histo­ria om var­för de bör­ja­de ba­ka. Men fram­för allt ska de vi­sa vad de kan vid bak­bor­det. I täv­ling­en hand­lar det in­te ba­ra om att knå­da deg och få den att jä­sa, det upp­står of­ta tids­press och dall­ran­de ner­ver.

Tår­ta är te­mat i pre­miärom­gång­en. Pa­rad­ba­ket hand­lar om en klas­sisk tår­ta i mo­dern tapp­ning. Och till tek­nik­upp­gif­ten dy­ker vin­na­ren av ”He­la kän­dis-Sve­ri­ge ba­kar”, ope­ras­ång­a­ren Ric­kard Sö­der­berg upp. Han har med sig re­cep­tet till sin regn­bågs­fär­ga­de Pri­de-tår­ta, som blir en svår upp­gift för många av del­ta­gar­na.

TISDAG, TV4, 20.00

Tilde de Pau­la Eby (mit­ten), pro­gram­le­da­re för ”He­la Sve­ri­ge ba­kar”, med ju­ryn, Bir­git­ta Rasmus­son och Jo­han Sör­berg.

Ric­kard Sö­der­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.