Pers­brandt-bluf­fen på nä­tet

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DOKUMENTÄRSERIE Jens van Reis, som ti­di­ga­re gjort re­sor till­ba­ka i po­pu­lär­kul­tu­ren, ger sig nu ut på nä­tet. Nya se­ri­en ”So­ci­a­la mons­ter” un­der­sö­ker och upp­täc­ker och ser hur män­ni­skor re­a­ge­rar på so­ci­a­la me­di­er, va­re sig det är sant el­ler bluff. Det finns per­so­ner som bli­vit kän­di­sar på nä­tet, det finns ofri­vil­li­ga in­ter­net­kän­di­sar och så finns det fals­ka kän­dis­kon­ton.

Han träf­far per­so­ner­na bakom två världs­suc­cé­er, ”Deb­bie lo­ves cats” och ”Doub­le rain­bow”. Han har ock­så mött ko­mi­kern John Clee­se och man­nen som ska­pat På­vens fram­gång­ar på nä­tet.

Till sin hjälp har Jens van Reis jour­na­lis­ten Andrev Wal­den och psy­ko­lo­gi­fors­ka­ren Ar­mi­ta Gol­kar, som var­je vec­ka ar­ran­ge­rar ex­pe­ri­ment på nä­tet. Kän­da per­so­ner som Kristi­an Lu­uk och Filip Ham­mar & Fred­rik Wi­kings­son hjäl­per till med ex­pe­ri­men­ten.

Pa­ret San­na Lun­dell och Mi­kael Pers­brandt är med i pre­miä­rens ex­pe­ri­ment. De ställ­de upp på en in­stagram­bild, där man kun­de tol­ka det som att de skul­le få barn. Hur blev re­ak­tio­nen? Jo, ome­del­bar, bå­de från so­ci­a­la me­di­er och tra­di­tio­nel­la me­di­er. Tid­ning­ar­na ring­de di­rekt.

ONS­DAG, SVT1, 21.05

Fo­to: SVT

Jens van Reis gör ex­pe­ri­ment och möter ”So­ci­a­la mons­ter” på nä­tet. Mi­kael Pers­brandt och San­na Lun­dell.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.