Luft­slot­tet som spräng­des

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

THRIL­LER Trå­dar­na knyts ihop i de av­slu­tan­de två de­lar­na, ef­ter sista boken i Sti­eg Lars­sons tri­lo­gi. Brott kla­ras upp, del­vis via rätts­lig pröv­ning. Näs­ta vec­kas sista av­snitt do­mi­ne­ras av en rät­te­gång med Lis­beth Sa­lan­der i cent­rum. Kon­spi­ra­tions­hi­sto­ri­en är knap­past san­no­lik, men den ger skäl att skild­ra en man­lig ka­ma­ra­de­ri-kul­tur där star­ka käns­lor för sta­ten på nå­got för­vri­det sätt vänts i hat. Regissören Daniel Al­fred­son och fo­to­gra­fen Pe­ter Mo­krosin­ski är kvar se­dan mitt­bi­tar­na, men bå­de ma­nus­för­fat­ta­re och klip­pa­re är nya. Att se­ri­en än­då känns som ett helgju­tet verk är värt be­und­ran. ( 2009)

SÖN­DAG, SVT1, 23.05

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.