Le­va li­vet med Per­nil­la

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

RE­A­LI­TY­SE­RIE Wahl­grens värld” hand­lar om fa­mil­jen Wahl­gren, som re­dan är myc­ket kän­da ge­nom fle­ra ge­ne­ra­tio­ner. Mor­mor Christi­na Schol­lin var be­römd re­dan på 60-ta­let och en av svensk films he­tas­te stjär­nor. Mor­far Hans Wahl­gren var film­skå­de­spe­la­re och imi­ta­tör i re­vy­er.

Niclas Wahl­gren blev idol på 80-ta­let i ung­doms­fil­men ”G som i ge­men­skap”, ha­de mu­sik­kar­riär och var bar­nun­der­hål­la­re i tv. Li­nus Wahl­gren blev skå­de­spe­la­re, har gjort åt­skil­li­ga film­rol­ler och sto­ra mu­si­kal­rol­ler. Ben­ja­min Ingros­so, näs­ta ge­ne­ra­tion, var barnar­tist, vann som ton­å­ring ”Let’s dan­ce” 2014, och har ny­li­gen släppt en ski­va.

Na­vet i ” Wahl­grens värld”, det är Per­nil­la Wahl­gren, dot­ter, sys­ter, mam­ma, med en lång kar­riär, som bör­ja­de på mu­si­kalsce­nen re­dan när hon var el­va år. 1985 vann hon Me­lo­di­festi­va­len med ”Pi­ca­dil­ly Cir­cus”.

Se­dan dess har Per­nil­la haft en om­fat­tan­de och om­väx­lan­de kar­riär. Spe­lat film och mu­si­kal, skri­vit kok­böc­ker och de­sig­nat klä­der, haft en podcast och bloggat. Och nu, till­sam­mans med dot­tern Bi­an­ca Ingros­so, tvåa i ”Let’s dan­ce” för­ra året, så lå­ter hon re­a­li­ty­ka­me­ror föl­ja med hen­ne ute i li­vet och hem­ma med fa­mil­jen, som ar­tist och som små­barns­mam­ma, på rö­da mat­tan och i grå var­da­gen, på mid­da­gar och släkt­re­sor. TORS­DAG, KA­NAL 5, 21.00

Foto: MAG­NUS RAGNVID/KA­NAL 5

Bi­an­ca Ingros­so och Per­nil­la Wahl­gren är hu­vud­per­so­ner i nya re­a­li­ty­se­ri­en ”Wahl­grens värld”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.