Hel­kväll med Yl­va och Ric­kard

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

GA­LA He­la vec­kan har in­sam­ling­en på­gått och fi­na­len är fre­dags­kväl­lens di­rekt­sän­da ” Till­sam­mans för Värl­dens barn”. Ru­ti­ne­ra­de Ric­kard Ols­son är värd för tred­je året och vid sin si­da har han Yl­va Häl­len, känd från Barn­ka­na­len. De le­der till­sam­mans ga­lan där Ra­di­o­hjäl­pen och en rad hjälp­or­ga­ni­sa­tio­ner sam­lar in peng­ar till utsatta barn.

Stjär­nor och över­rask­ning­ar ut­lo­vas och dess­utom re­do­vi­sas hur de tolv kän­da pro­fi­ler, som för­ra vec­kan över­ras­ka­des med oli­ka upp­drag för Värl­dens barn, har kla­rat av si­na oli­ka upp­gif­ter.

Eric Saa­de har skri­vit en spe­ci­ell låt, där han på nä­tet be­gärt hjälp av svens­ka fol­ket. Av al­la in­sän­da bi­drag har han in­spi­re­rats till ”Back 2 my­self ”.

Mol­ly Pet­ters­son Ham­mar och Isa Teng­blad, bå­da kän­da från Me­lo­di­festi­va­len, gör en egen ver­sion av Be­at­les-lå­ten ” We can work it out” med en text som hand­lar om al­la flic­kor i värl­den som in­te får gå i sko­lan.

Och sång­ers­kan Ane Bru­un gör en egen tolk­ning av El­vis- lå­ten ” You´re al­ways on my mind”.

FREDAG, SVT1, 20.00

Foto: JAN­NE DANIELSSON /SVT

Mol­ly Pet­ters­son Ham­mar. Isa Teng­blad. Ane Brun. Eric Saa­de. Yl­va Häl­len och Ric­kard Ols­son le­der in­sam­lings­ga­lan ”Till­sam­mans för Värl­dens barn”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.