Kär­lek och dra­ma­tik på aku­ten

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DRA­MA­SE­RIE Iris, Ju­lia, Ma­lin och Ca­ri­na är al­la sjuk­skö­ters­kor på ett stort sjuk­hus i Stock­holm. I nya dra­ma­se­ri­en ”Syr­ror” skild­ras de­ras var­dag på aku­ten där det ibland är dra­ma­tik på liv och död och ibland in­tri­ger och skval­ler om kol­le­ger.

Iris ( Ca­mil­la Spar­re) är snart 30, en­sam­stå­en­de mam­ma till so­nen Theo. Hon har haft en tuff upp­växt, som hon in­te be­rät­tar om och hon har en ky­ligt re­a­lis­tisk in­ställ­ning till re­la­tio­ner och ro­man­tik.

Ju­lia ( Ma­rall Na­si­ri) har fyllt 30, är gift med Alex­an­der och har två små dött­rar. Hon har va­rit mam­ma­le­dig länge nu och är glad över att va­ra till­ba­ka i job­bet. Ju­lia är in­tel­li­gent och kun­nig, hon gil­lar sitt jobb och är kli­ni­kens stjärn­skö­ters­ka.

Ma­lin ( Tan­ja Lo­rent­zon) har ing­en man, inga barn och hon sak­nar nå­gon att de­la li­vet med. Hit­tills har al­la för­hål­lan­den spruc­kit, trots att hon på sjuk­hu­set ut­strå­lar vär­me och vän­lig­het och är om­tyckt.

Ca­ri­na ( Je­a­net­te Holm­gren), 55, är bi­trä­dan­de chefs­skö­ters­ka och trygg­he­ten på av­del­ning­en. Hon sä­ger vad hon tyc­ker, hon är den al­la vän­der sig till och hon har koll på allt. Hon har ock­så ett kom­pli­ce­rat för­hål­lan­de till sin vux­na dot­ter Re­bec­ka.

”Syr­ror” vi­sas i tio av­snitt och i öv­ri­ga rol­ler syns Hen­rik Nor­lén, An­ton Lun­dqvist, Erik Jo­hans­son, Ma­ria Sid och Jo­nas Malm­sjö.

ONS­DAG, TV4, 21.00

Fo­to: LI­NUS HALLSENIUS/TV4

Ca­mil­la Spar­re, Je­a­net­te Holm­gren, Ma­rall Na­si­ri och Tan­ja Lo­rent­zon i nya dra­ma­se­ri­en ”Syr­ror”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.