Fi­rar mors dag i Dals­land

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

RE­A­LI­TY­SE­RIE För sjät­te året kom­mer ett gäng svensk-ame­ri­ka­ner på be­sök för att del­ta i ”Allt för Sve­ri­ge”. I år seg­lar de in i Göt­borgs hamn, där fle­ra av de­ras svens­ka släk­ting­ar en gång läm­na­de lan­det. Och på ka­jen står pro­gram­le­da­ren An­ders Lun­din och vän­tar.

Från Gö­te­borg tar de tå­get till Dals­land där de fi­rar mors dag och bjuds på smör­gå­står­ta. Se­dan re­ser de vi­da­re runt Sve­ri­ge, be­sö­ker oli­ka platser, får lä­ra sig myc­ket om Sve­ri­ge och täv­lar mot varand­ra. Slut­vin­na­rens pris är en träff med den okän­da svens­ka släk­ten.

De tio del­ta­gar­na är mel­lan 25 och 65, kom­mer från oli­ka de­lar av USA och de­ras bak­grund och pri­vat­liv skil­jer sig ra­di­kalt.

Här finns en kock, ut­bil­dad i fransk kok­konst, som spe­lar ishockey. En hem­ma­fru är ock­så ” hem­malä­ra­re” för si­na eg­na­barn. En MMA-figh­ter är djupt kris­ten, vil­ket in­te hind­rar ho­nom att slå and­ra i an­sik­tet. En lä­ra­re växte upp i va­pen­land och sköt med ha­gel­bös­sa när han var fem. Och den kvinn­li­ga psy­ko­lo­gi­pro­fes­sorn från Berkley var för 20 år se­dan man.

En sak har de tio svensk-ame­ri­ka­ner­na ge­men­samt. De är al­la myc­ket in­tres­se­ra­de av sitt svens­ka ur­sprung och hop­pas att få mö­ta si­na svens­ka släk­ting­ar ge­nom ”Allt för Sve­ri­ge”. SÖN­DAG, SVT1, 20.00

An­ders Lun­din står på ka­jen i Gö­te­borg när årets svensk-ame­ri­kans­ka del­ta­ga­re i ”Allt för Sve­ri­ge” an­län­der med båt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.