Wad­lings död ska­ka­de del­ta­gar­na

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

UN­DER­HÅLL­NING Det var ba­ra någ­ra dagar kvar till in­spel­ning­en av ”Så myc­ket bätt­re” när beske­det kom att Fred­die Wad­ling, en av de sju ar­tis­ter­na, ha­de av­li­dit. När de and­ra sex ar­tis­ter­na an­län­de var de be­rör­da av döds­bu­det och und­ra­de hur det skul­le bli. TV4 fat­ta­de snabbt be­slu­tet att pro­gram­met skul­le spe­las in som van­ligt, men med ett spe­ci­alav­snitt till min­ne av Fred­die Wad­ling.

”Så myc­ket bätt­re” är en av TV4:s sto­ra tit­tar­suc­cé­er. Det har JILL JOHNS­SON. Ål­der: 43. Ge­nom­brott: Vann Me­lo­di­festi­va­len 1998 med ”Kär­le­ken är”. Kar­riär: Country­mu­sik, krogshow, tv-se­ri­en ”Jills ve­ran­da”. Hits: ”Crazy in lo­ve”, ”Last thing on my mind”. MAG­NUS CARLS­SON. Ål­der: 48. Ge­nom­brott: ”Bro­ken pro­mi­se land” med Wee­ping Wil­lows 1997. Kar­riär: Jazz och pop på svens­ka. Hits: ”Blue and alo­ne”, ”Jag ber dig”, ”I gi­ve you the mor­ning”. ock­så vi­sat sig be­ty­da myc­ket för de med­ver­kan­de ar­tis­ter­na. En del har fått ett ge­nom­brott hos en bre­da­re publik, and­ra har fått ny fart på sin kar­riär.

I sjun­de sä­song­en med­ver­kar Jill John­son, Dan­ny Sau­ce­do, Li­sa Ek­dahl, Mag­nus Carls­son, Litt­le Jin­der och Tom­my Nilsson. Un­der en som­mar­vec­ka bor de i ett hus på Got­land, det blir en del upp­tåg, det blir mid­da­gar med myc­ket snack, men fram­för allt gör de per­son­li­ga ver­sio­ner av varand­ras kän­da lå­tar. LITT­LE JIN­DER. Ål­der: 28. Ge­nom­brott: ”Vi­ta ber­gens kloc­kor” 2014. Kar­riär: Gram­mis för årets pop, P3 guld 2015. Hits: ”Som­mar­natt”, ”Ful och trå­kig tjej”, ”Ran­dom folk”. LI­SA EK­DAHL. Ål­der: 45. Ge­nom­brott: ”Vem vet” 1994. Kar­riär: Tre Gram­mis för de­but­ski­van. Jazz med Pe­ter Nor­dahl trio. Hits: ”Be­nen i kors”, ”Med krop­pen mot jor­den”.

Ti­di­ga­re har se­ri­en av­slu­tats med ett av­snitt där ar­tis­ter­na sjung­er du­et­ter. Det­ta är bor­ta i år och i stäl­let blir det ett pro­gram, där ar­tis­ter­na ska tol­ka lå­tar av Ted Gär­destad. Det är från en av hans lå­tar, som pro­gram­met fått sin ti­tel.

Förs­ta da­gen är Tom­my Nilsson värd. Det in­ne­bär att han ar­ran­ge­rar dagens ak­ti­vi­tet och att de and­ra fram­för kän­da Tom­my Nilsson-lå­tar.

LÖR­DAG, TV4, 21.00 DAN­NY SAU­CE­DO. Ål­der: 30. Ge­nom­brott: ”Idol” 2006. Kar­riär: Me­lo­di­festi­va­len tre gång­er, so­lo och med EMD. Hits: ”Jen­nie let me lo­ve you”, ”Ba­by Good­bye”, ”Ama­zing”. TOM­MY NILSSON. Ål­der: 56. Ge­nom­brott: ”Allt som jag kän­ner” 1987. Kar­riär: Rock­sång­a­re. Vann Me­lo­di­festi­va­len 1989 med ”En dag”. Hits: ”Öpp­na din dörr”, ”Di­na fär­ger var blå”.

Fred­die Wad­ling.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.