Mag­da­le­na mö­ter hy­e­na

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

NA­TUR Järv och korp, hy­e­na och gam har hu­vud­rol­ler­na, när ”Mitt i na­tu­ren” star­tar sin nya sä­song. Inga po­pu­lä­ra djur, pre­cis. Tvärtom är de of­ta il­la om­tyck­ta, ibland mytomspun­na och i folk­tro an­ses de fö­re­bå­da olyc­ka. Of­ta fö­re­kom­mer de i skräck­histo­ri­er i lit­te­ra­tur och på film. An­led­ning­en är för­stås att de le­ver på att äta dö­da djur.

Men Des­sa asä­ta­re är en sorts ren­håll­nings­a­ar­be­ta­re, som stä­dar bort rutt­nan­de djur­krop­par och mins­kar ris­ker­na för smitt­sprid­ning i na­tu­ren. ”Mitt i na­tu­ren”-gäng­et be­rät­tar den­na vec­ka om någ­ra av de mest kän­da asä­tar­na.

Jo­a­kim Odel­berg åker till Här­je­da­len och spa­nar ef­ter skogs­jär­ven, vil­ket in­te är nå­gon lätt upp­gift ef­tersom skogs­jär­ven är ett myc­ket skyggt djur. Anders Lun­din und­rar om kor­pen är så smart som det sägs och tes­tar kor­pens in­tel­li­gens.

I Syd­af­ri­ka le­tar Mag­da­le­na Forsberg ef­ter den fruk­ta­de bru­na hy­e­nan. Dess­utom tar hon en flyg­tur si­da vid si­da med kap­ga­men, som i dag är utrot­nings­ho­tad.

TORS­DAG, SVT1, 20.00

Foto: SVT

Mag­da­le­na Forsberg le­tar hy­e­na och fly­ger med gam i Syd­af­ri­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.