Påven på be­sök i Skå­ne

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

KYRK­LIGT Påven Fran­ci­skus be­sö­ker Sve­ri­ge och eve­ne­mang­et ska­par stor upp­stån­del­ser. Påven tas emot i Lunds dom­kyr­ka av den svens­ka kyr­kans är­ke­bis­kop Antje Jac­ke­lén och ka­tols­ka stif­tets bis­kop Anders Ar­bo­re­li­us. Det är en hi­sto­risk hän­del­se när de ka­tols­ka och lut­hers­ka kyr­kor­na hål­ler ge­men­sam guds­tjänst i – som det he­ter – för­so­ning­ens an­da och kyr­ko­le­da­re från sto­ra de­lar av värl­den kom­mer att va­ra när­va­ran­de. De två kyr­kor­na gick skil­da vägar på 1500-ta­let ef­ter Mar­tin Lut­hers re­for­ma­tion. Men i vår tid, 500 år se­na­re, har ka­to­li­ker och lut­he­ra­ner bör­jat när­ma sig varand­ra.

Mån­da­gens guds­tjänst i Lunds dom­kyr­ka sänds di­rekt med kommentarer fö­re och un­der av ex­per­ter­na Charlotta Smeds, från Va­ti­kan­ra­di­on, och Jo­han­nes Sö­der­berg, SVT:s sam­ord­na­re för re­li­gi­on.

Ef­tersom in­tres­set för på­vens be­sök är stort så räc­ker in­te Lunds dom­kyr­ka till. Där­för hål­ler påven Fran­ci­skus da­gen ef­ter en ka­tolsk mäs­sa i Mal­mö Are­na, där 6 000 bil­jet­ter sål­des slut på mind­re än en tim­ma. Där med­ver­kar ock­så fle­ra ka­tols­ka kö­rer och ka­tols­ka präs­ter som är verk­sam­ma i Sve­ri­ge. SVT sän­der även den ka­tols­ka mäs­san di­rekt. MÅN­DAG, SVT1, 14.30

TIS­DAG, SVT1, 9.30

Foto: POLARIS IMAGES

Påven Fran­ci­skus be­sö­ker Sve­ri­ge för guds­tjänst i Lunds dom­kyr­ka och ka­tolsk mäs­sa i Mal­mö. Antje Jac­ke­lén. Anders Ar­bo­re­li­us.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.