Fred­die Wad­ling hyl­las

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

UN­DER­HÅLL­NING Tred­je de­len av årets ”Så myc­ket bätt­re” är min­nes­pro­gram­met om mu­si­kern Fred­die Wad­ling, som skul­le va­rit med på Got­land, men av­led ba­ra nio da­gar fö­re in­spel­ning- en. TV4 be­slu­ta­de då till­sam­mans med de and­ra ar­tis­ter­na att ”Så myc­ket bätt­re” skul­le spe­las in som van­ligt och att ett av­snitt skul­le bli en hyll­ning till den dö­de Fred­die Wad­ling.

I vec­kans av­snitt be­rät­tas om hans barn­dom, hans ibland svå­ra liv och hans myc­ket om­fat­tan­de kar­riär. Dess­utom tar man upp Fred­di­es sto­ra in­tres­se för klas­sisk skräck­film.

De sex ar­tis­ter­na Jill John­son, Dan­ny Sau­ce­do, Li­sa Ek­dahl, Mag­nus Carls­son, Litt­le Jin­der och Tommy Nils­son tol­kar Fred­die Wad­lings mu­sik och det blir myc­ket käns­lo­samt för al­la med­ver­kan­de.

LÖR­DAG, TV4, 20.00

Årets ”Så myc­ket bätt­re”-gäng hed­rar min­net av den av­lid­na Fred­die Wad­ling.

Fred­die Wad­ling.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.