Ama­tö­rer täv­lar i tav­lor

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

RE­A­LI­TY­SE­RIE Sve­ri­ges bäs­ta ama­tör­konst­när. Det är ti­teln vin­na­ren får. Plus en egen ut­ställ­ning på ett känt konst­mu­se­um. I nya ”Konst­närs­dröm­men” tar An­ne Lund­berg emot tio ta­lang­er som ska täv­la i konst, men al­la är ama­tö­rer, har and­ra yr­ken och kom­mer från he­la Sve­ri­ge. Var­je vec­ka får del­ta­gar­na nya konst­när­li­ga ut­ma­ning­ar i oli­ka gen­rer och de­ras ar­be­ten kom­men­te­ras och be­döms av en ju­ry, som be­står av konst­nä­ren Ernst Bill­gren och konst­kri­ti­kern Mår­ten Cas­ten­fors, som är chef för Lil­je­val­chs konst­hall i Stock­holm. Var­je vec­ka har ju­ryn ock­så en gäst, som är med och av­gör vem av ama­tör­konst­nä­rer­na som mås­te läm­na täv­ling­en. Förs­ta ut­ma­ning­en är por­trätt och gäst är konst­nä­ren Ma­ko­de Lin­de.

ONS­DAG, SVT1, 21.00

FOTO: OLA KJELBYE /SVT

An­ne Lund­berg le­der nya ”Konst­närs­dröm­men”, där Sve­ri­ges bäs­ta ama­tör­konst­när ska ut­ses.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.