Barn ba­kar bul­lar och tår­tor

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

TV-LEK Barn ba­kar i två ka­na­ler. Til­de de Pau­la Eby lå­ter dem gö­ra tår­tor i ”He­la Sve­ri­ge ba­kar ju­ni­or”. Las­se Kronér sat­sar på bul­lar i ”Årets soc­ker­ba­ga­re”.

Det är and­ra sä­song­en för ”He­la Sve­ri­ge ba­kar ju­ni­or” med el­va små ba­ga­re i ål­dern nio till el­va år. Upp­läg­get är pre­cis som i vux­en­ver­sio­nen med ut­ma­ning­ar på ett spe­ci­ellt te­ma var­je vec­ka. Och det är inga lät­ta upp­gif­ter del­ta­gar­na får. Ju­ryn är ock­så den­sam­ma, små­kaksdrott­ning­en Bir­git­ta Rasmus­son och pris­be­lön­te ba­ga­ren Jo­han Sör­berg, och de ska till sist ut­se årets sjärn­ba­ga­re i ju­nior­klas­sen.

Födelsedag är te­mat i pre­miä­ren och det ba­kas myc­ket fan­ta­si­ful­la tår­tor. De för­sö­ker ock­så ska­pa en klas­si­ker som of­ta ser­ve­ras på fö­del­se­dags­ka­las.

Det är tred­je sä­song­en för ”Soc­ker­ba­ga­ren”, där åt­ta barn ska bör­ja med att ba­ka bul­lar. Hu­vud­do­ma­re är Eli­sa­beth Jo­hans­son, som bli­vit Årets kon­di­tor och skri­vit bak­böc­ker. Till sin hjälp har hon var­je vec­ka en ex­pert och i pre­miä­ren är det kon­di­torn Per Bäck­ström.

TORS­DAG, SJU­AN, 21.00 SÖN­DAG, BARN­KA­NA­LEN, 19.00

Foto: PER­NIL­LA THELAUS/TV4 & BO HÅKANSSON /SVT

Till väns­ter: I ”He­la Sve­ri­ge ba­kar ju­ni­or” pra­tar Til­de de Pau­la med Lucas och Jo­han Sör­bring och Bir­git­ta Rasmus­son kol­lar lä­get hos Ma­til­da. Till hö­ger: Las­se Kronér le­der ”Årets soc­ker­ba­ga­re”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.