Stor­mar och suc­cé­er i SVT

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DO­KU­MEN­TÄR­SE­RIE Det är 60 år se­dan Sve­ri­ge fick re­gel­bund­na tv-sänd­ning­ar. Det­ta fi­ras i fle­ra pro­gram un­der sam­lings­ru­bri­ken ”SVT 60 år”. Det sto­ra fö­del­se­dags­ka­la­set är först näs­ta fredag, men fö­re det kom­mer någ­ra till­ba­kablic­kan­de halv­tim­mar på oli­ka te­man, ”Svens­ka tv-histo­ri­er: SVT 60 år”.

”Om äls­ka­de pro­gram” kal­las förs­ta av­snit­tet och det hand­lar om enor­ma tit­tar­suc­cé­er som ”Hy­lands hör­na” och ”Me­lo­di­fes­ ti­va­len”. Karin Falck, pro­du­cent för po­pu­lä­ra tv-le­ken ”Gäs­ter med ges­ter”, och Karin af Klint­berg, som gjor­de do­ku­men­tär­se­ri­en ” Värs­ta språ­ket”, fun­de­rar över vad det är som får tit­tar­na att gil­la ett pro­gram.

”Om tit­tar­stor­mar” tar upp så­dant som re­tat tit­tar­na ge­nom åren. Som po­li­tik, tek­nis­ka ha­ve­ri­er, plöts­li­ga för­änd­ring­ar i kvälls­pro­gram­met och kanske vis­sa ord. Fred­rik af Tram­pe och Ma­le­na Ivarsson med­ver­kar.

”Om fel i ru­tan” dis­ku­te­rar var­för det är så fa­sci­ne­ran­de när det blir fel i tv? Ibland blir tit­tar­na ar­ga, ibland blir det gap­skratt. Bep­pe Star­brink, Ann-Britt Ryd Pettersson, Rikard Palm och Pia Hult­gren pra­tar miss­tag.

Fjär­de av­snit­tet, som sänds torsdag, hand­lar om jul­ka­lend­rar.

MÅNDAG, SVT2, 19.30 TISDAG, SVT2, 19.30 ONSDAG, SVT2, 19.30

Fo­to: SVT

Lennart Hy­land och Carl-Gustaf Lindstedt som åter­kom­man­de ko­miskt in­slag i klas­si­kern ”Hy­lands hör­na”.

Bep­pe Star­brink, Ann-Britt Ryd Pettersson och Rikard Palm minns när det blev fel i tv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.