TILL­BA­KA P˚ SP˚RET

TV (Sweden) - - SIDAN 1 -

TV-LEK ” Vart är vi på väg?” Det är frå­gan när 27:e om­gång­en av ”På spå­ret” rul­lar i gång. Av nio lag är näs­tan al­la de­bu­tan­ter, ba­ra två och ett halvt lag har va­rit med ti­di­ga­re. Upp­läg­get för den myc­ket po­pu­lä­ra tv-le­ken är det­sam­ma med grupp­spel, där et­tor­na i de tre grup­per­na tar var sin plats i se­mi­fi­na­len och de två bäs­ta två­or­na gör upp om den fjär­de plat­sen.

Pre­miär­mat­chen har ba­ra ny­bör­ja­re. I ena la­get Ma­lou von Si­vers, TV4-pro­fil och pro­gram­le­da­re, och Sig­ge Eklund, för­fat­ta­re med en av Sve­ri­ges störs­ta pod­dar.

I and­ra la­get Kristin Lun­dell, jour­na­list som skri­ver om po­pu­lär­kul­tur och mu­sik, och Jo­han Hil­ton, kul­tur­jour­na­list, för­fat­ta­re och kri­ti­ker.

Tred­je la­get i grupp 1 är Ka­kan Her­mans­son, pro­gram­le­da­re och konst­när, och hen­nes pap­pa Jan Her­mans­son, pen­sio­ne­rad uni­ver­si­tets­lek­tor. De var med i ”På spå­ret” för­ra året och mö­ter näs­ta vec­ka von Si­vers & Eklund. Kristi­an Lu­uk är pro­gram­le­da­re och Fredrik Lind­ström är do­ma­re. Ar­tis­ter i pre­miä­ren är First Aid Kit, syst­rar­na Kla­ra och Jo­han­na Sö­der­berg, som gjort in­ter­na­tio­nell kar­riär. FRE­DAG, SVT1, 20.00

Fo­to: BO HÅKANSSON/SVT

Fo­to: JAN­NE DA­NI­ELS­SON/SVT

I dres­si­nen: Till väns­ter: Ma­lou von Si­vers och Sig­ge Eklund. I förs­ta klass: Kristin Lun­dell och Jo­han Hil­ton.

Premiär för ”På spå­ret”. Kristi­an Lu­uk och Fredrik Lind­ström är re­do för av­gång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.